Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

Ministerraad van 30 november 2018

Een ministerraad vond plaats volgens de elektronische procedure op vrijdag 30 november in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Lees verder - 30/11/2018 15:22 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

De ministerraad nam de volgende beslissingen:

Aangifte van bijzondere fiscale mechanismen door de financiële toezichthouders

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van wet goed rond de verplichting tot aangifte van bijzondere fiscale mechanismen door de financiële toezichthouders. 

Lees verder - 30/11/2018 15:22
Persdienst van Johan Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude

Jobs deal: arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor zelfstandigen die hun beroepsactiviteit na de wettelijke pensioenleeftijd voortzetten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block en van minister van Zelfstandigen Denis Ducarme een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen opent voor zelfstandigen die hun beroepsactiviteit na het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd voortzetten.

Lees verder - 30/11/2018 15:22
Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Toezicht op de diamantsector

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed over maatregelen rond het toezicht op de diamantsector.

Lees verder - 30/11/2018 15:22
Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Aanduiding van een lid van de Nationale Commissie voor de rechten van het kind

De ministerraad duidt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens mevrouw Maryam Jamshid aan als stemgerechtigd lid van de Nationale Commissie voor de rechten van het kind.

Lees verder - 30/11/2018 15:22
Persdienst van Koen Geens, minister van Justitie

Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten

De ministerraad keurt het voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Defensie Sander Loones goed om de inzet van de militairen op het terrein te behouden, in het kader van het protocolakkoord over de steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten.

Lees verder - 30/11/2018 15:22
Persdienst van Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Tussenkomst van Finexpo in een aanvraag voor exportkrediet

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem een aanvraag van exportkrediet voor Tunesië goed.

Lees verder - 30/11/2018 15:22
Persdienst van Pieter De Crem, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel

Verderzetting van de Belgische bijdrage aan NAVO-opdracht "Resolute Support" in Afghanistan

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Sander Loones akkoord met de verderzetting van de Belgische bijdrage aan NAVO-opdracht "Resolute Support" in Afghanistan tot eind 2019.

Lees verder - 30/11/2018 15:22
Persdienst van Sander Loones, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Belgische inzet in het kader van de strijd tegen DAESH in Irak in 2019

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Sander Loones akkoord met de Belgische inzet in het kader van de strijd tegen DAESH in Irak in 2019.

Lees verder - 30/11/2018 15:22
Persdienst van Sander Loones, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Verlenging en uitbreiding van de militaire bijstand aan Niger in 2019

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Sander Loones akkoord met de verlenging en de uitbreiding van de militaire bijstand aan Niger in 2019.

Lees verder - 30/11/2018 15:22
Persdienst van Sander Loones, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Wijzigingen aan de wet over de verwerking van passagiersgegevens

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet over de verwerking van passagiersgegevens. 

Lees verder - 30/11/2018 15:22
Persdienst van Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Vertegenwoordiging van de gewesten in de Nationale Raad voor de Productiviteit

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed over de vertegenwoordiging van de gewesten in de Nationale Raad voor de Productiviteit.

Lees verder - 30/11/2018 15:22
Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Jobs deal: betaling van moederschapsuitkeringen voor de zelfstandigen en de meewerkende echtgenoten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block en van minister van Zelfstandigen Denis Ducarme een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de uitbetaling van moederschapsuitkeringen voor de zelfstandigen en de meewerkende echtgenoten. 

Lees verder - 30/11/2018 15:22
Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid