Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

Ministerraad van 23 november 2018

De ministerraad vergaderde op vrijdag 23 november 2018 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Lees verder - 23/11/2018 16:28 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

De ministerraad nam de volgende beslissingen:

Sociale maximumprijzen voor de levering van bepaalde energievormen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters een voorontwerp van wet goed over de sociale maximumprijzen voor de levering van bepaalde energievormen.

Lees verder - 23/11/2018 16:28
Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Financiële hulp voor de begeleiding van gerechtelijke maatregelen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat financiële hulp toekent aan organisaties voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen voor het jaar 2018.

Lees verder - 23/11/2018 16:28
Persdienst van Koen Geens, minister van Justitie

Diverse bepalingen op het vlak van pensioenen: Fedasil en Vlaams-Brabant

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een voorontwerp van wet goed met diverse bepalingen op het vlak van pensioenen.

Lees verder - 23/11/2018 16:28
Persdienst van Daniel Bacquelaine, minister van Pensioenen

Overheidsopdrachten voor Defensie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Sander Loones akkoord met het opstarten van twee overheidsopdrachten voor Defensie. 

Lees verder - 23/11/2018 16:28
Persdienst van Sander Loones, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Maatregelen voor de bestrijding van belastingfraude en -ontwijking inzake roerende voorheffing - Tweede lezing

Op voorstel van minister belast met bestrijding van de Fiscale Fraude Johan Van Overtveldt keurt de  ministerraad in tweede lezing een voorontwerp van wet goed met maatregelen voor de bestrijding van belastingfraude en -ontwijking inzake roerende voorheffing.

Lees verder - 23/11/2018 16:28
Persdienst van Johan Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude

Vervanging van een lid van de raad van bestuur van de Nationale Loterij

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met de Nationale Loterij Sophie Wilmès een ontwerp van koninklijk besluit goed over de benoeming van een lid van de raad van bestuur van de Nationale Loterij. 

Lees verder - 23/11/2018 16:28
Persdienst van Sophie Wilmès, minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij

Facturering tussen hulpverleningszones: toevoeging van een tarief voor een commandowagen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit over de hervorming civiele veiligheid en tot bepaling van de voorwaarden van de facturering tussen hulpverleningszones in het kader van de snelste adequate hulp.  

Lees verder - 23/11/2018 16:28
Persdienst van Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Verhoging van het jaarlijks plafond van de onkostenvergoeding van bepaalde categorieën van vrijwilligers - Tweede lezing

Op voorstel van minister van Werk Kris Peeters keurt de ministerraad in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het jaarlijks plafond van de onkostenvergoeding van bepaalde categorieën van vrijwilligers verhoogt.

Lees verder - 23/11/2018 16:28
Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Inschakeling van risicogroepen in sommige sectoren op het vlak van werk

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed over de inschakeling van risicogroepen in sommige sectoren op het vlak van werk. 

Lees verder - 23/11/2018 16:28
Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Bedrag ten laste van het RIZIV voor de financiering van het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het bedrag vaststelt ten laste van de administratiekosten van het RIZIV voor de financiering van het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg in 2018.

Lees verder - 23/11/2018 16:28
Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Diverse bepalingen op het vlak van economie en toezicht op de financiële diensten

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed houdende diverse bepalingen inzake Economie (V) en een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet over het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten.

Lees verder - 23/11/2018 16:28
Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Burgerlijke aansprakelijkheid in de bouwsector - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk en Economie Kris Peeters en minister van Middenstand en Zelfstandigen Denis Ducarme, in tweede lezing, een voorontwerp van wet goed over de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van architecten, landmeters-experten, veiligheids- en gezondheidscoördinatoren en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat.

Lees verder - 23/11/2018 16:28
Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens en minister van Financiën Johan Van Overtveldt een ontwerp van koninklijk besluit goed over de uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten en het houden van de registers in de griffies van de hoven en rechtbanken.

Lees verder - 23/11/2018 16:28
Persdienst van Koen Geens, minister van Justitie

Overheidsopdracht voor bewaking op de site van de Supreme Headquarters Allied Powers Europe

De ministerraad gaat op voorstel van Eerste minister Charles Michel en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon akkoord met de lancering van een overheidsopdracht in verband met de outsourcing van de bewakingsdienst op de site van de Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) in Mons-Maisières.

Lees verder - 23/11/2018 16:28
Persdienst van eerste minister Charles Michel

Aanpassing van retributies en jaarlijkse bijdragen voor gewasbeschermingsmiddelen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw Denis Ducarme een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de retributies en jaarlijkse bijdragen voor gewasbeschermingsmiddelen aanpast.  

Lees verder - 23/11/2018 16:28
Persdienst van Denis Ducarme, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie