Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

Ministerraad van 16 november 2018

De ministerraad vergaderde op vrijdag 16 november 2018 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Lees verder - 16/11/2018 17:05 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

De ministerraad nam de volgende beslissingen:

Unesco-verdrag: teruggave van cultuurgoederen die onrechtmatig het grondgebied hebben verlaten

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed over de teruggave van cultuurgoederen die onrechtmatig het grondgebied hebben verlaten van staten die het Unesco-verdrag hebben bekrachtigd.

Lees verder - 16/11/2018 17:05
Persdienst van Zuhal Demir, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Weten-schapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

Voorbereiding van de sociale verkiezingen in 2020

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een voorontwerp van wet goed ter voorbereiding van de sociale verkiezingen in 2020.

Lees verder - 16/11/2018 17:05
Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Wijziging van twee vormen van tijdskrediet

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het 'tijdskrediet eindeloopbaan' en het 'thematisch tijdskrediet gemotiveerd door het voortzetten van een opleiding' wijzigt.

Lees verder - 16/11/2018 17:04
Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Stelsel van disponibiliteit met wachtgeld bij Belgocontrol

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een ontwerp van koninklijk besluit goed dat pensioenrechten toekent voor periodes van disponibiliteit met wachtgeld voor het personeel van Belgocontrol.

Lees verder - 16/11/2018 17:04
Persdienst van Daniel Bacquelaine, minister van Pensioenen

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag: uitvoering van de jobsdeal

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 dat het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) regelt.

Lees verder - 16/11/2018 17:04
Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Tweede beheerscontract tussen de Belgische Staat en de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden

Op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo keurt de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot goedkeuring van het tweede beheerscontract tussen de Belgische Staat en de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden.

Lees verder - 16/11/2018 17:04
Persdienst van Alexander De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post

Pensioenrechten voor verloven toegekend aan het personeel van bpost

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een ontwerp van koninklijk besluit goed dat aan het personeel van bpost pensioenrechten toekent voor verloven voorafgaand aan het pensioen.

Lees verder - 16/11/2018 17:04
Persdienst van Daniel Bacquelaine, minister van Pensioenen

Overdracht van bepaalde bevoegdheden van de FOD Sociale Zekerheid naar het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block en minister van Zelfstandigen Denis Ducarme een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed over de overdracht van bepaalde bevoegdheden van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid naar het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ).

Lees verder - 16/11/2018 17:04
Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Globaal budget 2018 van de financiële middelen voor de farmaceutische specialiteiten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het globaal budget in 2018 vaststelt van de financiële middelen voor de verstrekkingen van de farmaceutische specialiteiten in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging.

Lees verder - 16/11/2018 17:04
Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Legercontingent voor 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Sander Loones een voorontwerp van wet goed dat het legercontingent voor 2019 vaststelt.

Lees verder - 16/11/2018 17:04
Persdienst van Sander Loones, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Dossiers met betrekking tot de Regie der Gebouwen

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met de Regie der Gebouwen Jan Jambon akkoord met twee dossiers die betrekking hebben op de Regie der Gebouwen.

Lees verder - 16/11/2018 17:04
Persdienst van Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Verbetering van de toegankelijkheid van de rechtsbijstandsverzekering

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens, minister van Financiën Johan Van Overtveldt en minister van Economie Kris Peeters een voorontwerp van wet goed dat de rechtsbijstandsverzekering toegankelijker maakt, evenals het ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van dit voorontwerp.

Lees verder - 16/11/2018 17:04
Persdienst van Koen Geens, minister van Justitie

Bepaling van de modaliteiten voor de innovatieve financieringsinstrumenten bij Enabel

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de modaliteiten bepaalt voor de innovatieve financieringsinstrumenten in het kader van de opdrachten en de werking van het Belgisch Ontwikkelingsagentschap Enabel.

Lees verder - 16/11/2018 17:04
Persdienst van Alexander De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post

Belgische operationele inzet van Defensie voor 2019

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Sander Loones akkoord met het voorstel van Belgische operationele inzet in 2019.

Lees verder - 16/11/2018 17:04
Persdienst van Sander Loones, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Informatiebeheer door de politiediensten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed over het informatiebeheer door de politiediensten. 

Lees verder - 16/11/2018 17:04
Persdienst van Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Wijziging van bepalingen over de geïntegreerde politie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed dat bepalingen over de geïntegreerde politie wijzigt.

Lees verder - 16/11/2018 17:04
Persdienst van Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Oprichting van een nieuw Fonds voor Europees onderzoek binnen Wetenschapsbeleid - Tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing een voorontwerp van wet goed met betrekking tot de oprichting van een nieuw Fonds voor Europees onderzoek binnen Wetenschapsbeleid (BELSPO). Het voorontwerp werd aangepast aan het advies van de Raad van State.

Lees verder - 16/11/2018 17:04
Persdienst van Zuhal Demir, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Weten-schapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

Steun aan BOZAR voor de organisatie van de tentoonstelling 'Beyond Klimt'

De ministerraad gaat op voorstel van eerste minister Charles Michel akkoord met de steun aan BOZAR voor het op touw zetten, de promotie en de organisatie van de tentoonstelling 'Beyond Klimt', in Brussel, van 21 september 2018 tot 20 januari 2019.

Lees verder - 16/11/2018 17:04
Persdienst van eerste minister Charles Michel

Activiteitenverslag 2017-2018 over de werking van het internecontrolesysteem en over de activiteiten van het Auditcomité van de Federale Overheid

De ministerraad neemt op voorstel van eerste minister Charles Michel, minister belast met Ambtenarenzaken Sander Loones en minister van Begroting Sophie Wilmès akte van de conclusies en aanbevelingen in het algemeen jaarverslag over de werking van het internecontrolesysteem bij de federale overheid en over de activiteiten van het Auditcomité van de Federale Overheid (ACFO).

Lees verder - 16/11/2018 17:04
Persdienst van eerste minister Charles Michel

Wijziging van het Wetboek van economisch recht op het vlak van mededingingsrecht

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters een voorontwerp van wet goed dat wijzigingen aanbrengt aan verschillende boeken van het Wetboek van economisch recht op het vlak van mededingingsrecht.

Lees verder - 16/11/2018 17:04
Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel