Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

Ministerraad van 9 november 2018

Een ministerraad vond plaats volgens de elektronische procedure op vrijdag 9 november in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Lees verder - 09/11/2018 17:25 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

De ministerraad nam de volgende beslissingen:

Tussentijds verslag van het derde Federaal Plan Armoedebestrijding 2016-2019

De ministerraad neemt op voorstel van staatssecretaris voor Armoedebestrijding Zuhal Demir akte van het tussentijdse verslag van het derde Federaal Plan Armoedebestrijding (2016-2019).

Lees verder - 09/11/2018 17:25
Persdienst van Zuhal Demir, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Weten-schapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

Soorten rekeningen en contracten bedoeld in het Wetboek van Inkomstenbelastingen voor mededeling aan het Centraal aanspreekpunt

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de soorten rekeningen en contracten bepaalt die bedoeld zijn in het Wetboek van Inkomstenbelastingen, samen met de eventuele mededelingsdrempels voor die contracten.

Lees verder - 09/11/2018 17:25
Persdienst van Johan Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude

Verlenging van de tarieven van de vergoeding ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de tarieven van de vergoeding ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek verlengt.

Lees verder - 09/11/2018 17:25
Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Implementatie van het VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap - Stand van zaken

De ministerraad neemt op voorstel van staatssecretaris voor Personen met een Beperking Zuhal Demir akte van de stand van zaken van de implementatie van het verdrag van de Verenigde Naties over de rechten van personen met een handicap in België.

Lees verder - 09/11/2018 17:25
Persdienst van Zuhal Demir, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Weten-schapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

Opvolgingsverslag eerste semester 2018 van het federaal plan gender mainstreaming

De ministerraad neemt op voorstel van staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir akte van het opvolgingsverslag van het federaal plan gender mainstreaming voor het eerste semester van 2018. 

Lees verder - 09/11/2018 17:25
Persdienst van Zuhal Demir, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Weten-schapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

Overheidsopdracht voor Defensie: aankoop van een veldhospitaal voor medische steun

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor de aankoop van een veldhospitaal voor medische steun.

Lees verder - 09/11/2018 17:25
Persdienst van Steven Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Erfpachtovereenkomst met het Europees Parlement voor de woning van schilder Antoine Wiertz

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Regie der Gebouwen Jan Jambon akkoord met het sluiten van een erfpachtovereenkomst met het Europees Parlement voor de woning van schilder Antoine Wiertz en keurt hierover een ontwerp van koninklijk besluit goed.

Lees verder - 09/11/2018 17:25
Persdienst van Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Weging van de functie van voorzitter van het Directiecomité bij de POD Wetenschapsbeleid

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput akkoord met de voorgestelde weging van de functie van voorzitter van het Directiecomité bij de programmatorische overheidsdienst Wetenschapsbeleid.

Lees verder - 09/11/2018 17:25
Persdienst van Steven Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Vervanging van een plaatsvervangend lid van de raad van bestuur van het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een plaatsvervangend lid van de raad van bestuur van het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg vervangt.

Lees verder - 09/11/2018 17:25
Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Volksgezondheid: aanpassing van de dotaties voor de geïsoleerde G-diensten en Sp-diensten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de dotaties betaald aan de deelstaten voor de geïsoleerde geriatrische diensten (G-diensten) en de geïsoleerde gespecialiseerde diensten voor behandeling en revalidatie (Sp-diensten) aanpast aan de realiteit.

Lees verder - 09/11/2018 17:25
Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Toekenning van het gezinspensioen in het pensioenstelsel van de zelfstandigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine en minister van Zelfstandigen Denis Ducarme een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed over de toekenning van het gezinspensioen aan zelfstandigen.

Lees verder - 09/11/2018 17:25
Persdienst van Daniel Bacquelaine, minister van Pensioenen

Internationale accreditaties die gelden als bewijs van de beheerscapaciteit van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de lijst van internationale accreditaties die gelden als bewijs van de beheerscapaciteit van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO) omvat.

Lees verder - 09/11/2018 17:25
Persdienst van Alexander De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post

Erkenning van de Afrikaanse varkenspest als een onvoorzien incident

De ministerraad erkent op voorstel van minister van Landbouw Denis Ducarme de besmetting door het virus van Afrikaanse varkenspest (AVP) als een onvoorzien incident.

Lees verder - 09/11/2018 17:25
Persdienst van Denis Ducarme, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie

Uitvoeringsmodaliteiten van de wet over de gebundelde financiering van de ziekenhuisactiviteiten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de uitvoeringsmodaliteiten concretiseert van de wet over de gebundelde financiering van de ziekenhuisactiviteiten.

Lees verder - 09/11/2018 17:25
Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid