Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

Ministerraad van 25 oktober 2018

De ministerraad vergaderde op donderdag 25 oktober in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Lees verder - 25/10/2018 14:49 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

De ministerraad nam de volgende beslissingen:

Werknemersparticipatie in het kapitaal van de vennootschappen en instelling van een winstpremie voor de werknemers

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed tot uitvoering van de wet over de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen.

Lees verder - 25/10/2018 14:49
Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Instemming met een raadsbesluit in het kader van de Europese Parlementsverkiezingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse en Europese Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met het Besluit (EU, Euratom) 2018/994 van de Raad van de Europese Unie in het kader van de verkiezing van de leden van het Europees Parlement.

Lees verder - 25/10/2018 14:49
Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen

Bepaling van de risicosectoren voor de Limosa-melding

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters, minister van Zelfstandigen Denis Ducarme en staatssecretaris voor Bestrijding van de Sociale Fraude Philippe De Backer een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de risicosectoren bepaalt voor de voorafgaande melding voor gedetacheerde zelfstandigen, de zogenaamde ‘Limosa’-melding.

Lees verder - 25/10/2018 14:49
Persdienst van Denis Ducarme, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie

Monopolierente van de Nationale Loterij voor 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met de Nationale Loterij Sophie Wilmès een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de monopolierente van de Nationale Loterij voor 2018 vastlegt.

Lees verder - 25/10/2018 14:49
Persdienst van Sophie Wilmès, minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij

Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten

De ministerraad keurt het voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Defensie Steven Vandeput goed om de inzet van de militairen op het terrein te behouden, in het kader van het protocolakkoord over de steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten.

Lees verder - 25/10/2018 14:49
Persdienst van Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Benoeming van de leden van het zesde mandaat van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de leden van het zesde mandaat van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek benoemt.

Lees verder - 25/10/2018 14:49
Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Instemming met de Algemene Samenwerkingsovereenkomst tussen België en Senegal

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met de algemene samenwerkingsovereenkomst tussen België en Senegal.

Lees verder - 25/10/2018 14:49
Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen

Instemming met twee overeenkomsten over luchtvervoer tussen België en respectievelijk Mali en Ivoorkust

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders drie voorontwerpen van wet goed die instemmen met overeenkomsten over luchtvervoer tussen België en respectievelijk Mali en Ivoorkust.

Lees verder - 25/10/2018 14:49
Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen

Instemming met de overeenkomst en het protocol tussen België en Oeganda tot het vermijden van dubbele belasting en belastingsontduiking

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met een overeenkomst en een protocol tussen België en Oeganda tot het vermijden van dubbele belasting, en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting bij belastingen naar het inkomen en naar het vermogen.

Lees verder - 25/10/2018 14:49
Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen

Instemming met tijdelijke economische partnerschapsovereenkomsten tussen Ivoorkust en Ghana, en de EU

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse en Europese Zaken Didier Reynders twee voorontwerpen van wet goed die instemmen met een tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds, en respectievelijk Ivoorkust en Ghana anderzijds.

Lees verder - 25/10/2018 14:49
Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen

Benoeming van de voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur van het Bureau voor Normalisatie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie en Consumenten Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur van het Bureau voor Normalisatie benoemt.

Lees verder - 25/10/2018 14:49
Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Hervorming van het bewijsrecht: invoeging van een Boek 8 'Bewijs' - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat een Boek 8 'Bewijs' invoegt in het nieuw Burgerlijk Wetboek.

Lees verder - 25/10/2018 14:49
Persdienst van Koen Geens, minister van Justitie

Invoeging van een boek over goederen in het nieuw Burgerlijk Wetboek - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens in tweede lezing een voorontwerp van wet goed met betrekking tot de invoeging van een boek 'Goederen' in het nieuw Burgerlijk Wetboek.

Lees verder - 25/10/2018 14:49
Persdienst van Koen Geens, minister van Justitie

Lancering van een overheidsopdracht voor de levering van ziekenwagens voor diverse openbare diensten

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor de levering van ziekenwagens voor diverse openbare diensten.

Lees verder - 25/10/2018 14:49
Persdienst van Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen