Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

Ministerraad van 12 oktober 2018

Een ministerraad vond plaats volgens de elektronische procedure op vrijdag 12 oktober 2018 onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Lees verder - 12/10/2018 16:13 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

De ministerraad nam de volgende beslissingen:

Rationalisering van de regels voor de levering van betaaldiensten via elektronische communicatienetwerken

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Telecommunicatie Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de regels voor de levering van betaaldiensten via elektronische communicatienetwerken rationaliseert.

Lees verder - 12/10/2018 16:13
Persdienst van Alexander De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post

Instemming met het verdrag tussen België en Servië over de politiesamenwerking

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met het verdrag tussen België en Servië over de politiesamenwerking.

Lees verder - 12/10/2018 16:13
Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen

Instemming met de overeenkomst voor de implementatie van maatregelen gerelateerd aan belastingverdragen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met de multilaterale overeenkomst die aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving implementeert.

Lees verder - 12/10/2018 16:13
Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen

Instemming met drie overeenkomsten over luchtvervoer tussen België en respectievelijk Brazilië, Kaapverdië en Qatar

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders drie voorontwerpen van wet goed die instemmen met overeenkomsten over luchtvervoer tussen België en respectievelijk Brazilië, Kaapverdië en Qatar.

Lees verder - 12/10/2018 16:13
Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen

Voorbereiding van de Europese Raad van 18 oktober 2018

De ministerraad neemt op voorstel van eerste minister Charles Michel en minister van Buitenlandse en Europese Zaken Didier Reynders akte van de voorbereidingen van de Europese Raad, die zal plaatshebben in Brussel op 18 oktober 2018.

Lees verder - 12/10/2018 16:13
Persdienst van eerste minister Charles Michel

Verloven toegekend in het kader van het zorgkrediet binnen de Vlaamse overheid, het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een ontwerp van koninklijk besluit goed over het zorgkrediet binnen de Vlaamse overheid.

Lees verder - 12/10/2018 16:13
Persdienst van Daniel Bacquelaine, minister van Pensioenen

Wijziging van het algemeen reglement over de bescherming van de bevolking en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit van 20 juli 2001 dat het algemeen reglement omvat over de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen voor wat betreft de fysische controle en over Bel V.

Lees verder - 12/10/2018 16:13
Persdienst van Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Wijzigingen van de wetgeving over kansspelen - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet en twee ontwerpen van koninklijk besluit goed in tweede lezing over de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers.

Lees verder - 12/10/2018 16:13
Persdienst van Koen Geens, minister van Justitie

Instemming met het amendement op een artikel van het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met het amendement op artikel 124 van het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof.

Lees verder - 12/10/2018 16:13
Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen

Instemming met twee verdragen over de veiligheid op zee

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders twee voorontwerpen van wet goed die instemmen met het protocol van 2005 bij het verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van de zeevaart enerzijds, en van vaste platforms op het continentale plat anderzijds.

Lees verder - 12/10/2018 16:13
Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen

Belgische voorbereiding op de gevolgen van Brexit

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders akkoord met een aantal maatregelen in het kader van de Belgische voorbereiding op de gevolgen van Brexit.

Lees verder - 12/10/2018 16:13
Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen

Tussenkomst van Finexpo in twee aanvragen voor exportkrediet

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem twee aanvragen voor exportkrediet goed.

Lees verder - 12/10/2018 16:13
Persdienst van Pieter De Crem, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel

Instemming met de brede en versterkte partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de Europese Gemeenschap van Atoomenergie en hun Lidstaten, en Armenië

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met de brede en versterkte partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap van Atoomenergie en hun Lidstaten enerzijds, en Armenië anderzijds.

Lees verder - 12/10/2018 16:13
Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen