Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

Ministerraad van 5 oktober 2018

De ministerraad vergaderde op vrijdag 5 oktober in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Lees verder - 05/10/2018 14:42 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

De ministerraad nam de volgende beslissingen:

Wijziging van de wet over de rechten van de vrijwilligers - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block, minister Werk Kris Peeters en minister belast met Bestrijding van Sociale Fraude Johan Van Overtveldt in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat de regelgeving over vrijwilligers wijzigt.

Lees verder - 05/10/2018 14:42
Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Procedure omtrent de uitlening van vuurwapens door jagers

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed over de procedure over de uitlening, de neutralisering en de vernietiging van vuurwapens.

Lees verder - 05/10/2018 14:42
Persdienst van Koen Geens, minister van Justitie

Zachte landingsbanen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters en minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de vergoeding die door werkgevers wordt toegekend in het kader van de verlichting van de werklast van oudere werknemers tracht uit te sluiten van het loonbegrip.

Lees verder - 05/10/2018 14:42
Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Overheidsopdracht over de sluiting van een raamovereenkomst voor de verwerving van klein kaliber munitie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de gunning van een overheidsopdracht over de sluiting van een raamovereenkomst voor de verwerving van klein kaliber munitie.

Lees verder - 05/10/2018 14:42
Persdienst van Steven Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Informatieveiligheidscomité

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Digitale Agenda Alexander De Croo en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het huishoudelijk reglement van het Informatieveiligheidscomité goedkeurt.

Lees verder - 05/10/2018 14:42
Persdienst van Alexander De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post

Wijziging omtrent de opdrachten en taken van civiele veiligheid uitgevoerd door de hulpverleningszones

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit wijzigt dat de opdrachten en taken van civiele veiligheid bepaalt, uitgevoerd door de hulpverleningszones van de brandweer en de operationele eenheden van de civiele bescherming.

Lees verder - 05/10/2018 14:42
Persdienst van Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Wijzigingen met betrekking tot de begeleiding bij het behalen van het rijbewijs B - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot een ontwerp van koninklijk besluit goed in tweede lezing dat de reglementering op het vlak van het voorlopig rijbewijs wijzigt, meer bepaald wat het bekwaamheidsgetuigschrift betreft, en wijzigingen aanbrengt met betrekking tot de begeleider, in het kader van de begeleiding bij het behalen van het rijbewijs B.

Lees verder - 05/10/2018 14:42
Persdienst van François Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen

Instemming met en tenuitvoerlegging van het verdrag over de internationale bescherming van volwassenen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed dat instemt met en zorgt voor de tenuitvoerlegging van het verdrag over de internationale bescherming van volwassenen.

Lees verder - 05/10/2018 14:42
Persdienst van Koen Geens, minister van Justitie

Bijdrage van Defensie aan de missie Minusma met een 'multi-sensor detachement' in 2018

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de deelname aan de missie Minusma in Mali met een 'multi-sensor detachement' vanaf 1 november 2018.

Lees verder - 05/10/2018 14:42
Persdienst van Steven Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Versterking van de activiteiten van militaire bijstand in Niger in 2018

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de versterking van de activiteiten van militaire bijstand in Niger in 2018.

Lees verder - 05/10/2018 14:42
Persdienst van Steven Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Bijdrage in de kosten van de Kansspelcommissie voor 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de bijdrage bepaalt in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie voor 2019.

Lees verder - 05/10/2018 14:42
Persdienst van Koen Geens, minister van Justitie

Invoering van een systeem van halftijds pensioen in de publieke sector

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een voorontwerp van wet goed dat een systeem van halftijds pensioen in de pensioenstelsels van de publieke sector invoert.

Lees verder - 05/10/2018 14:42
Persdienst van Daniel Bacquelaine, minister van Pensioenen