Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

Ministerraad van 14 september 2018

De ministerraad vergaderde op vrijdag 14 september 2018 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Lees verder - 14/09/2018 13:57 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

De ministerraad nam de volgende beslissingen:

Verhoging van het jaarlijks plafond van de onkostenvergoeding van bepaalde categorieën van vrijwilligers

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters, minister van Sociale Zaken Maggie De Block en minister van Financiën Johan Van Overtveldt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het jaarlijks plafond van de onkostenvergoeding van bepaalde categorieën van vrijwilligers verhoogt.

Lees verder - 14/09/2018 13:57
Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Steun van Defensie aan het ‘Lake Chad Initiative’

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akte van de inzet van Belgische steun aan de vorming van militairen uit Niger, Tsjaad en Kameroen door de Verenigde Staten in het kader van het ‘Lake Chad Initiative’.

Lees verder - 14/09/2018 13:57
Persdienst van Steven Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Inwerkingtreding van de erkenningsplicht van het beroep van mondhygiënist

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die de datum van de inwerkingtreding vastleggen van een aantal bepalingen in het kader van de erkenning van het beroep van mondhygiënist.

Lees verder - 14/09/2018 13:57
Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Twee overheidsopdrachten voor Defensie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de lancering van twee overheidsopdrachten voor Defensie.

Lees verder - 14/09/2018 13:57
Persdienst van Steven Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Hernieuwing van mandaten en benoeming van leden bij het 'Fonds voor de Medische Ongevallen' van het RIZIV

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een aantal mandaten vernieuwt en leden benoemt van Beheerscomité van de dienst 'Fonds voor de Medische Ongevallen' van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV).

Lees verder - 14/09/2018 13:57
Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Wijziging omtrent de verkiezing van de leden van de politieraad

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed over de organisatie van de verkiezing van de leden van de politieraad onder de gemeenteraadsleden van de gemeenten die deel uitmaken van een meergemeentepolitiezone.

Lees verder - 14/09/2018 13:57
Persdienst van Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Afsluiting van het moderniseringsprogramma van de AWACS-vloot

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de afsluiting van het 'Final Life Extension Programme' voor de modernisering van de Airborne Warning & Control System (AWACS)-vloot.

Lees verder - 14/09/2018 13:57
Persdienst van Steven Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Toetreding tot het NAVO-programma 'Evolved Seasparrow Missile Block 2'

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de toetreding van België tot het internationaal programma 'Evolved Seasparrow Missile Block 2' met als doel dit luchtverdedigingssysteem te gebruiken op de toekomstige fregatten.

Lees verder - 14/09/2018 13:57
Persdienst van Steven Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Regie der Gebouwen: verkoop van een deel van Residence Palace in Brussel aan de Europese Gemeenschappen

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met de Regie der Gebouwen Jan Jambon akkoord met de verkoop van blok A van Residence Palace in Brussel aan de Europese Gemeenschappen in het kader van het project voor heropbouw, uitbreiding, renovatie en restauratie ervan.

Lees verder - 14/09/2018 13:57
Persdienst van Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Economische relance en sociale cohesie: verhoging van het maandelijkse inkomen dat mag worden verdiend via het verenigingswerk

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters, minister van Sociale Zaken Maggie De Block en minister van Financiën Johan Van Overtveldt een ontwerp van koninklijk besluit goed over de economische relance en de versterking van de sociale cohesie.

Lees verder - 14/09/2018 13:57
Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel