Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

Ministerraad van 7 september 2018

De ministerraad vergaderde op vrijdag 7 september 2018 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Lees verder - 07/09/2018 15:45 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

De ministerraad nam de volgende beslissingen:

Financiering van het SMART-project van het Nationaal Instituut voor Radioelementen

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Economie Kris Peeters en minister van Energie Marie Christine Marghem akkoord met de financiering van het SMART-project van het Nationaal Instituut voor Radioelementen (IRE).

Lees verder - 07/09/2018 15:45
Persdienst van Marie Christine Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling

Deelname van de FOD Beleid en Ondersteuning aan de G-Cloud API Gateway

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Digitale Agenda en Telecommunicatie Alexander De Croo akkoord met de deelname van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) aan de G-Cloud API Gateway als toekomstgericht transactieplatform.

Lees verder - 07/09/2018 15:45
Persdienst van Alexander De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post

Samenstelling van het Raadgevend Comité van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de samenstelling en de werkwijze van het Raadgevend Comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) wijzigt.

Lees verder - 07/09/2018 15:45
Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Benoeming van een Franstalige rechter van het Grondwettelijk Hof

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een Franstalige rechter van het Grondwettelijk Hof benoemt.

Lees verder - 07/09/2018 15:45
Persdienst van eerste minister Charles Michel

Aanstelling van het secretariaat van de commissie van experts in het kader van discriminatiebestrijding

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens en staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir een ontwerp van koninklijk besluit goed over de commissie van experts in het kader van de bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie.

Lees verder - 07/09/2018 15:45
Persdienst van Koen Geens, minister van Justitie

Eerste deel van het programma 2018 van leningen van staat tot staat

De ministerraad gaat akkoord met het eerste deel van het programma 2018 van leningen van staat tot staat.

Lees verder - 07/09/2018 15:45
Persdienst van Alexander De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post

Invoering van het elektronisch proces-verbaal voor de inspectiediensten van de FOD Economie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie en Consumenten Kris Peeters een voorontwerp van wet goed dat het elektronisch proces-verbaal voor de inspectiediensten van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie invoert.

Lees verder - 07/09/2018 15:45
Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Belgische deelname aan de Historical Ordnance Disposal operation in Litouwen

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de Belgische deelname aan de Belgische deelname aan de ontmijningsoperatie Historical Ordnance Disposal Operation (HOD Ops) voor de Litouwse kust.

Lees verder - 07/09/2018 15:45
Persdienst van Steven Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Belgische bijdrage aan ‘NATO Mission Iraq’ in 2018

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de Belgische bijdrage aan de missie ‘NATO Mission Iraq’ (NMI) met twee communicatiespecialisten in 2018.

Lees verder - 07/09/2018 15:45
Persdienst van Steven Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Tijdelijke steun van Defensie aan de Franse operatie ‘Barkhane’ in de Sahel

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput principieel akkoord met de tijdelijke steun aan de Franse operatie ‘Barkhane’ door de inzet van een C-130 transporttoestel.

Lees verder - 07/09/2018 15:45
Persdienst van Steven Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

FED-tWIN-programma voor een duurzame samenwerking op onderzoeksvlak tussen de federale wetenschappelijke instellingen en de universiteiten - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Zuhal Demir in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed tot uitvoering van de wet die een programma invoert voor duurzame samenwerking op onderzoeksvlak instelt tussen de federale wetenschappelijke instellingen en de universiteiten.

Lees verder - 07/09/2018 15:45
Persdienst van Zuhal Demir, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Weten-schapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

Groen licht voor het Myrrha-project

België wil een speler op wereldniveau blijven wat betreft innovatie op belangrijke gebieden zoals nucleaire geneeskunde en de productie van medische radio-isotopen, onderzoek naar nieuwe materialen, deeltjesversnellers en de studie van de transmutatie van radioactief afval, wat hier uiteindelijk voor zou kunnen zorgen.

Lees verder - 07/09/2018 15:45
Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Rapportering handistreaming: stand van zaken

De ministerraad neemt op voorstel van staatssecretaris voor Personen met een beperking Zuhal Demir akte van de rapportering over de stand van zaken van de opvolging van het federaal actieplan ‘handistreaming’.

Lees verder - 07/09/2018 16:49
Persdienst van Zuhal Demir, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Weten-schapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

Tweede fase van het kaderprogramma BRAIN-be

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Zuhal Demir akkoord met de tweede fase van het kaderprogramma BRAIN-be (2018-2023) en de uitvoering ervan. 

Lees verder - 07/09/2018 15:45

Uitbreiding van de opdrachten en versterking van de rol van de fiscale bemiddelingsdienst

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de opdrachten uitbreidt en de rol versterkt van de fiscale bemiddelingsdienst.

Lees verder - 07/09/2018 15:45
Persdienst van Johan Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude

Economische begroting 2018-2019

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters akte van de cijfers van de economische begroting 2018-2019, gecommuniceerd door het Instituut voor de Nationale Rekeningen.

Lees verder - 07/09/2018 15:45
Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel