Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

Ministerraad van 31 augustus 2018

De ministerraad vergaderde op vrijdag 31 augustus 2018 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Lees verder - 31/08/2018 15:57 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

De ministerraad nam de volgende beslissingen:

Tendering van de offshore windmolenparken vanaf 2020

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem en staatssecretaris voor Noordzee Philippe De Backer akkoord met de principenota 'tendering offshore windparken vanaf 2020'.

Lees verder - 31/08/2018 15:57
Persdienst van Marie Christine Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling

Belgisch ontwikkelingsbeleid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo een voorontwerp van wet goed met betrekking tot het Belgische ontwikkelingsbeleid. 

Lees verder - 31/08/2018 15:57
Persdienst van Alexander De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post

Hergebruik van overheidsinformatie en administratieve vereenvoudiging

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Digitale Agenda en Telecommunicatie Alexander De Croo en van staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging Theo Francken een voorontwerp van wet goed houdende diverse bepalingen inzake het hergebruik van overheidsinformatie en administratieve vereenvoudiging. 

Lees verder - 31/08/2018 15:57
Persdienst van Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

Nationale verklaring inzake nucleaire veiligheid, nucleaire beveiliging en stralingsbescherming

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon de nationale verklaring goed inzake nucleaire veiligheid, nucleaire beveiliging en stralingsbescherming. 

Lees verder - 31/08/2018 15:57
Persdienst van Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Omzetting van de richtlijn omtrent de werkzaamheden van en het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een voorontwerp van wet goed dat zorgt voor de omzetting van de Europese richtlijn IORP II omtrent de werkzaamheden van en het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP).

Lees verder - 31/08/2018 15:57
Persdienst van Daniel Bacquelaine, minister van Pensioenen

Instemming met de overeenkomst tussen België en Luxemburg over het beheer en de berging van radioactief afval

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met de de overeenkomst tussen België en het Luxemburg over het beheer en de definitieve berging van het radioactief afval van Luxemburg op het grondgebied van België.

Lees verder - 31/08/2018 15:57
Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen

Samenwerkingsakkoord over de coördinatie van de radiofrequenties

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Digitale Agenda en Telecommunicatie Alexander De Croo een ontwerp van samenwerkingsakkoord goed tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap over de coördinatie van de radiofrequenties voor radio-omroep in de frequentieband 87,5-108 MHz.

Lees verder - 31/08/2018 15:57
Persdienst van Alexander De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post

Weging van de functie van voorzitter van het directiecomité bij de FOD Beleid en Ondersteuning

De ministerraad bepaalt op voorstel van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput de weging van de functie van voorzitter van het directiecomité bij de federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning

Lees verder - 31/08/2018 15:57
Persdienst van Steven Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Vaste vergoeding aan personeelsleden van de FOD Bosa gedetacheerd bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting Sophie Wilmès een ontwerp van ministrieel besluit goed dat een vaste vergoeding toekent aan personeelsleden van de FOD Beleid en Ondersteuning gedetacheerd bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie.

Lees verder - 31/08/2018 15:57
Persdienst van Sophie Wilmès, minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij

Vaststelling van de retributies aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Leefmilieu Marie Christine Marghem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten vaststelt.

Lees verder - 31/08/2018 15:57
Persdienst van Marie Christine Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling

Voorstel tot organisatie van technische coördinaties inzake de digitale dossiers

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Buitenlandse en Europese Zaken Didier Reynders akkoord met de organisatie van technische coördinaties inzake de digitale dossiers op Europees en internationaal niveau.

Lees verder - 31/08/2018 15:57
Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen

Informatisering van justitie en modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed dat diverse bepalingen inzake informatisering van justitie en modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken omvat.

Lees verder - 31/08/2018 15:57
Persdienst van Koen Geens, minister van Justitie

Gerechtskosten in strafzaken

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens en minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van wet goed met betrekking tot gerechtskosten in strafzaken. 

Lees verder - 31/08/2018 15:57
Persdienst van Koen Geens, minister van Justitie

Vereenvoudiging van de procedure van het op de markt brengen en het gebruik van biociden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Leefmilieu Marie Christine Marghem een ontwerp van koninklijk besluit goed over het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden.

Lees verder - 31/08/2018 15:57
Persdienst van Marie Christine Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling

Oprichting van een nieuw Fonds voor Europees onderzoek binnen Wetenschapsbeleid

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed met betrekking tot de oprichting van een nieuw Fonds voor Europees onderzoek binnen Wetenschapsbeleid (BELSPO).

Lees verder - 31/08/2018 15:57
Persdienst van Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Invoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van wet goed dat het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen invoert.

Lees verder - 31/08/2018 15:57
Persdienst van Johan Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude

Wijzigingen op vlak van onderhoudsuitkeringen en achterstallen bij alimentatievorderingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van wet goed dat verscheidene wijzigingen aanbrengt in de wet tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen, wat de automatisering van de uitvoerbare titel over de onderhoudsuitkeringen en achterstallen betreft.

Lees verder - 31/08/2018 15:57
Persdienst van Johan Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude

Diverse bepalingen in strafzaken

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed dat diverse bepalingen in strafzaken omvat.

Lees verder - 31/08/2018 15:57
Persdienst van Koen Geens, minister van Justitie

Coherentie en modernisering op vlak van de wetgeving over de boekhouding van ondernemingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de artikelen III.82 tot en met III.95 van het Wetboek van economisch recht uitvoert.

Lees verder - 31/08/2018 15:57
Persdienst van Koen Geens, minister van Justitie

Verplichtingen met betrekking tot de giften en de jaarrekeningen voor verenigingen en stichtingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed tot wijziging van het Wetboek van verenigingen en vennootschappen en de wet tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalen met betrekking tot de giften en de jaarrekeningen van verenigingen en stichtingen.

Lees verder - 31/08/2018 15:57
Persdienst van Koen Geens, minister van Justitie

Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten

De ministerraad keurt het voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Defensie Steven Vandeput goed om de inzet van de militairen op het terrein te behouden, in het kader van het protocolakkoord over de steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten.

Lees verder - 31/08/2018 15:57
Persdienst van Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen