Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

Ministerraad van 20 juli 2018

De ministerraad vergaderde op vrijdag 20 juli 2018 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Lees verder - 20/07/2018 13:21 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

De ministerraad nam de volgende beslissingen:

Rapportage-nota van het redesignprogramma van de federale overheid

De ministerraad neemt op voorstel van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput akte van de rapportagenota over het redesignprogramma van de federale overheid.

Lees verder - 20/07/2018 13:21
Persdienst van Steven Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Vervanging van de voorzitter en benoeming van een lid van de raad van bestuur van Enabel

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de voorzitster vervangt en een lid benoemt van de raad van bestuur van het Belgisch Ontwikkelingsagentschap Enabel.

Lees verder - 20/07/2018 13:21
Persdienst van Alexander De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post

Voorlopige regels voor de beheerscontracten van NMBS en van Infrabel

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen François Bellot een ontwerp van koninklijk besluit goed waarin de voorlopige regels worden vastgesteld die als beheerscontracten van Infrabel en van de NMBS gelden.

Lees verder - 20/07/2018 13:21
Persdienst van François Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen

Federale bijdrage aan het geïntegreerd nationaal energieklimaatplan

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem kennis van het ontwerp van federale bijdrage aan het geïntegreerd Nationaal Energie Klimaat Plan (NEKP) uitgewerkt door een stuurgroep van twee federale administraties, met name Energie en Klimaat.

Lees verder - 20/07/2018 13:21
Persdienst van Marie Christine Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling

Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten

De ministerraad keurt het voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Defensie Steven Vandeput goed om de inzet van de militairen op het terrein te behouden, in het kader van het protocolakkoord over de steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten.

Lees verder - 20/07/2018 13:21
Persdienst van Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Spoorwegpolitie: voorwaarden inzake selectie en aanwerving van de vaststellende en bestraffende beambten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit, belast met de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, François Bellot twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die de wet op de politie van de spoorwegen uitvoeren wat betreft de vaststellende en bestraffende beambten.

Lees verder - 20/07/2018 13:21
Persdienst van François Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen

Wijzigingen die betrekking hebben op spoorveiligheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot een ontwerp van koninklijk besluit goed dat twee koninklijke besluiten wijzigt die betrekking hebben op spoorveiligheid.

Lees verder - 20/07/2018 13:21
Persdienst van François Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen

Federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput en minister van Begroting Sophie Wilmès een ontwerp van omzendbrief goed in het kader van de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten in 2018 en 2019, evenals het rapport van de monitoring van mei 2018.

Lees verder - 20/07/2018 13:21
Persdienst van Steven Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Overheidsopdracht voor bewakingsdiensten voor rekening van de FOD Binnenlandse Zaken en verschillende deelnemende FOD's

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor bewakingsdiensten voor rekening van de FOD Binnenlandse Zaken en verschillende deelnemende federale overheidsdiensten.

Lees verder - 20/07/2018 13:21
Persdienst van Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Overheidsopdracht voor de informaticaondersteuning voor de projecten van de Dienst Administratieve Vereenvoudiging

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris belast met Administratieve Vereenvoudiging Theo Francken akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor de informaticaondersteuning voor de projecten op vlak van interne en externe effectiviteit, efficiëntie en administratieve vereenvoudiging.

Lees verder - 20/07/2018 13:21
Persdienst van Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

Aanduiding van leden in de raad van bestuur van de stichting Academia Belgica

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Zuhal Demir akkoord met de aanduiding van leden in de raad van bestuur van de stichting van openbaar nut 'Academia Belgica – Centrum voor Geschiedenis, Kunsten en Wetenschappen te Rome'.

Lees verder - 20/07/2018 13:21
Persdienst van Zuhal Demir, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Weten-schapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

Bevoegdheden van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een voorontwerp van wet goed dat de wet van 15 april 1994 over de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en over het federaal agentschap voor nucleaire controle wijzigt.

Lees verder - 20/07/2018 13:21
Persdienst van Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Overheidsopdrachten voor de FOD Binnenlandse Zaken

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon akkoord met de lancering van twee overheidsopdrachten voor de FOD Binnenlandse Zaken.

Lees verder - 20/07/2018 13:21
Persdienst van Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Domaniale wet

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van domaniale wet goed.

Lees verder - 20/07/2018 13:21
Persdienst van Johan Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude

Instemming met het protocol tot wijziging van het verdrag betreffende een Europees voertuig- en rijbewijsinformatiesysteem

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met het protocol tot wijziging van het verdrag betreffende een Europees voertuig- en rijbewijsinformatiesysteem (EUCARIS).

Lees verder - 20/07/2018 13:20
Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen

Instemming met de wijziging van het verdrag over de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met de wijziging van het verdrag van 9 september 1996 inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (CDNI).

Lees verder - 20/07/2018 13:20
Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen

Instemming met het protocol dat het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom wijzigt

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met het protocol dat het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) wijzigt in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/2436.

Lees verder - 20/07/2018 13:20
Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen

Overheidsopdracht voor bewakingsdiensten voor twee gebouwen van de federale overheid

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor bewakingsdiensten voor twee gebouwen van de federale overheid.

Lees verder - 20/07/2018 13:20
Persdienst van Johan Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude

Regie der gebouwen - Herziening van de bezettingsnorm

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met de Regie der Gebouwen Jan Jambon akkoord met de herziening van de bezettingsnorm.

Lees verder - 20/07/2018 13:20
Persdienst van Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Instelling van een vrij aanvullend pensioen voor de werknemers

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een voorontwerp van wet goed dat een vrij aanvullend pensioen voor de werknemers (VAPW) instelt en diverse bepalingen over aanvullende pensioenen omvat.

Lees verder - 20/07/2018 13:20
Persdienst van Daniel Bacquelaine, minister van Pensioenen

Bevoorradingszekerheid op het vlak van energie: capaciteitsvergoedingsmechanisme

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem een voorontwerp van wet goed rond het capaciteitsvergoedingsmechanisme. 

Lees verder - 20/07/2018 13:20
Persdienst van Marie Christine Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling

Oprichting van een Federaal Comité Energie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem een voorontwerp van wet goed voor de creatie van een Federaal Comité Energie. 

Lees verder - 13/07/2018 14:03
Persdienst van Marie Christine Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling

Instemming met het akkoord tussen België en Hongkong over de automatische uitwisseling van inlichtingen op vlak van financiële rekeningen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met het akkoord tussen België en de speciale administratieve regio Hongkong over de automatische uitwisseling van inlichtingen op vlak van financiële rekeningen met het oog op het verbeteren van de internationale naleving van belastingvoorschriften.

Lees verder - 20/07/2018 13:20
Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen

Instemming met het verdrag van de Raad van Europa tegen de handel in menselijke organen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met het verdrag van de Raad van Europa tegen de handel in menselijke organen.

Lees verder - 20/07/2018 13:20
Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen

Instemming met het akkoord tussen België en Australië over luchtdiensten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met het akkoord tussen de Belgische en Australische regering over luchtdiensten, en de bijlage bij dit akkoord.

Lees verder - 20/07/2018 13:20
Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen

Instemming met het aanvullend protocol van Nagoya-Kuala Lumpur over bioveiligheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met het aanvullend protocol van Nagoya-Kuala Lumpur over aansprakelijkheid en schadeloosstelling bij het protocol van Cartagena over bioveiligheid.

Lees verder - 20/07/2018 13:20
Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen

Klinische netwerken tussen de ziekenhuizen - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid een voorontwerp van wet goed in tweede lezing over de vorming van klinische netwerken tussen de ziekenhuizen.

Lees verder - 20/07/2018 13:20
Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Vergemakkelijking van de toegang tot gepubliceerde werken voor blinden en visueel gehandicapten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie en Consumenten Kris Peeters een voorontwerp van wet goed tot omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn die de toegang tot gepubliceerde werken vergemakkelijkt voor blinden, visueel gehandicapten of mensen met een andere leeshandicap.

Lees verder - 20/07/2018 13:20
Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Instemming met de overeenkomst over de sociale zekerheid tussen België en Kosovo

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met de overeenkomst over de sociale zekerheid tussen België en Kosovo.

Lees verder - 20/07/2018 13:20
Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen

Overeenkomst tussen België en Benin over luchtvervoer

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met de overeenkomst tussen de Belgische en de Beninse regering over het luchtvervoer.

Lees verder - 20/07/2018 13:20
Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen

Wijziging van het Wetboek van economisch recht omtrent de privékopie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters een voorontwerp van wet goed dat twee wijzigingen doorvoert aan de bepalingen van het Wetboek van economisch recht over de reproductie van werken en prestaties voor eigen gebruik.

Lees verder - 20/07/2018 13:20
Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel