Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

Ministerraad van 13 juli 2018

De ministerraad vergaderde op vrijdag 13 juli 2018 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Lees verder - 13/07/2018 14:03 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

De ministerraad nam de volgende beslissingen:

Diverse bepalingen met betrekking tot sociale zaken

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed over diverse bepalingen die betrekking hebben op verschillende aspecten van de sociale zekerheid.

Lees verder - 13/07/2018 14:03
Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Definitie van de plaatsen met bijzonder veiligheidsrisico waar vaste camera's mogen worden opgesteld

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot de installatie van tijdelijke vaste camera's in bepaalde besloten plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn. 

Lees verder - 13/07/2018 14:03
Persdienst van Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Goedkeuring van de vijfde bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen Denis Ducarme, minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput en minister van Begroting Sophie Wilmès een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de eerste aanpassing van de vijfde bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen goedkeurt.

Lees verder - 13/07/2018 14:03
Persdienst van Denis Ducarme, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie

Private radiocommunicatie en gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Telecommunicatie Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed over private radiocommunicatie en gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen.

Lees verder - 13/07/2018 14:03
Persdienst van Alexander De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post

Verdeling van de subsidies van de Nationale Loterij voor 2017 en 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij, Sophie Wilmès twee ontwerpen van koninklijk besluit goed rond het verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij: het definitieve verdelingsplan van de subsidies voor het dienstjaar 2017 en het voorlopige verdelingsplan van de subsidies voor het dienstjaar 2018, overeenkomstig het nieuwe beheerscontract.

Lees verder - 13/07/2018 14:03
Persdienst van Sophie Wilmès, minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij

Tussentijdse evaluatie 2017 van het BE GOLD-project met betrekking tot jong sporttalent

De ministerraad neemt op voorstel van minister belast met de Nationale Loterij Sophie Wilmès akte van de tussentijdse evaluatie 2017 van het 'BE GOLD-project' rond jong sporttalent. 

Lees verder - 13/07/2018 14:03
Persdienst van Sophie Wilmès, minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij

Erkenning van de aanslag op straat van 29 mei 2018 in Luik als daad van terrorisme, om de slachtoffers financieel bij te staan

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de erkenning beoogt van de aanslag op straat van 29 mei 2018 in Luik als daad van terrorisme, in de zin van artikel 42bis van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen. 

Lees verder - 13/07/2018 14:03
Persdienst van Koen Geens, minister van Justitie

Oprichting van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters en minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO Denis Ducarme een voorontwerp van wet goed met betrekking tot de beroepen van accountant en belastingadviseur. 

Lees verder - 13/07/2018 14:03
Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Samenwerkingsakkoord rond de financiering van de strategische spoorweginfrastructuren - Tweede lezing

Op voorstel van minister belast met de NMBS François Bellot keurt de ministerraad in tweede lezing het samenwerkingsakkoord goed tussen de federale staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest betreffende de financiering van de strategische spoorweginfrastructuren.

Lees verder - 13/07/2018 14:03
Persdienst van François Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen

Herhuisvesting van Belspo/Belnet naar WTC III

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met de Regie der Gebouwen Jan Jambon akkoord met de herhuisvesting van Belspo/Belnet naar WTC III in het kader van het meerjarig bezettingsplan voor het Brussels Gewest.

Lees verder - 13/07/2018 14:03
Persdienst van Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Toekenning van een honorarium voor de huisapotheker

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat vanaf 1 januari 2018 een honorarium toekent voor de prestatie van de huisapotheker. 

Lees verder - 13/07/2018 14:03
Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Wijzigingen met betrekking tot het sociaal statuut der zelfstandigen en de bijhorende pensioenregeling

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block, minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine en minister van Zelfstandigen Denis Ducarme een voorontwerp van wet en twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die betrekking hebben op het sociaal statuut der zelfstandigen en de bijhorende pensioenregeling.

Lees verder - 13/07/2018 14:03
Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Definitie van de plaatsen die een bijzonder veiligheidsrisico inhouden en die in aanmerking komen voor uitzonderingsregels in het kader van de camerawet

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed de plaatsen waarvoor specifieke regels op vlak van camerabewaking gelden.

Lees verder - 13/07/2018 14:03
Persdienst van Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Vervanging van een lid van het wetenschappelijk comité voor de overheidsrekeningen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een lid van het wetenschappelijk comité voor de overheidsrekeningen vervangt.

Lees verder - 13/07/2018 14:03
Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Hernieuwing van het mandaat van de adjunct-administrateur-generaal bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters en minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het mandaat van de adjunct-administrateur-generaal bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid hernieuwt.

Lees verder - 13/07/2018 14:03
Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Wijziging van de FANC-wet (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle)

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon twee voorontwerpen van wet goed die wijzigingen aanbrengen in de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, ook wel de 'FANC-wet' genoemd.

Lees verder - 13/07/2018 14:03
Persdienst van Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Vervoer van gevaarlijke goederen per spoor

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 november 2017 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen. 

Lees verder - 13/07/2018 14:03
Persdienst van François Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen

Steun aan de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis voor de realisatie van een tentoonstelling

De ministerraad gaat op voorstel van eerste minister Charles Michel akkoord met de steun aan de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) voor de realisatie van de gratis tentoonstelling 'Verwondering' in het kader van het jaarlijks zomerevenement 'Wetenschap en Cultuur op het Koninklijk Paleis', van 23 juli tot 2 september 2018.

Lees verder - 13/07/2018 14:03
Persdienst van eerste minister Charles Michel

Kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen voor de openbare veiligheid - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid vaststelt.

Lees verder - 13/07/2018 14:03
Persdienst van eerste minister Charles Michel

Voorwaarden en modaliteiten om een arbeidscontract aan te gaan in het kader van het Juniorprogramma van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking - Tweede lezing

Op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo keurt de ministerraad in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2006 tot bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten om een arbeidscontract aan te gaan in het kader van het Juniorprogramma van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Het ontwerp werd aangepast aan het advies van de Raad van State.

Lees verder - 13/07/2018 14:03
Persdienst van Alexander De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post