Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

Ministerraad van 6 juli 2018

De ministerraad vergaderde op vrijdag 6 juli 2018 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Lees verder - 06/07/2018 14:27 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

De ministerraad nam de volgende beslissingen:

Goedkeuring van het beheerscontract tussen de Belgische Staat en de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij

De ministerraad stemt op voorstel van minister belast met bestrijding van de fiscale fraude Johan Van Overtveldt en minister van Economie Kris Peeters in met een ontwerp van koninklijk besluit dat de eerste beheersovereenkomst tussen de Belgische Staat en de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij goedkeurt.

Lees verder - 01/06/2018 16:53
Persdienst van Johan Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude

Erkenning van een bedrijf als adviesorgaan voor de elektronische stemsystemen en voor de software voor stemopneming

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het bedrijf PWC Enterprise Advisory cvba erkent als adviesorgaan, zowel voor de elektronische stemsystemen en -software met papieren bewijsstuk, als voor de verkiezingssoftware voor de stemopneming en de verdeling van de zetels.

Lees verder - 06/07/2018 14:27
Persdienst van Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Domeinconcessie voor installaties voor de transmissie van elektriciteit in de zeegebieden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem en van staatssecretaris voor Noordzee Philippe De Backer een ontwerp van koninklijk besluit tot toekenning aan de nv Elia Asset van een domeinconcessie voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de transmissie van elektriciteit in de zeegebieden gelegen ten zuiden van de Lodewijkbank.

Lees verder - 06/07/2018 14:27
Persdienst van Marie Christine Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling

Tussenkomst van Finexpo in drie aanvragen voor exportkrediet

Op voorstel van staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem keurt de ministerraad drie aanvragen voor exportkrediet goed.

Lees verder - 06/07/2018 14:27
Persdienst van Pieter De Crem, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel

Zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen en de politierechtbank Limburg

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens twee ontwerpen van koninklijk besluit goed over het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg van Henegouwen en de politierechtbank van Limburg.

Lees verder - 06/07/2018 14:27
Persdienst van Koen Geens, minister van Justitie

Overdracht van personeelsleden van het RIZIV naar naar de Gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block drie ontwerpen van koninklijk besluit goed die zorgen voor de overdracht van personeelsleden van het Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeitsverzekering (RIZIV) naar de Gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

Lees verder - 06/07/2018 14:27
Persdienst van eerste minister Charles Michel

Financiering van de sociale akkoorden die betrekking hebben op de federale gezondheidssectoren

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat voor 2018 de bedragen vaststelt van de vergoedingen van de maatregelen die zijn voorzien in de sociale akkoorden die betrekking hebben op de gezondheidssector en van de maatregelen die zijn voorzien in het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep.

Lees verder - 06/07/2018 14:27
Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Betaling van de vergoedingen voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de bedragen bepaalt van de vergoedingen voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector voor 2018.

Lees verder - 06/07/2018 14:27
Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Vervanging van vier leden van de raad van bestuur van de NMBS

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen François Bellot een ontwerp van koninklijk besluit goed dat vier leden van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS vervangt.

Lees verder - 06/07/2018 14:27
Persdienst van François Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen

Vrijstelling van sociale bijdragen voor bepaalde vergoedingen in de luchtvaartsector

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters en minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat bepaalde vergoedingen in de luchtvaartsector vrijstelt van sociale bijdragen.

Lees verder - 06/07/2018 14:27
Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Deelname van Defensie aan de operatie 'Historical Ordnance Disposal' voor de Noorse kust

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de Belgische deelname aan de NAVO-operatie 'Historical Ordnance Disposal' (HODOPS NOR 18/2) voor de Noorse kust.

Lees verder - 06/07/2018 14:27
Persdienst van Steven Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Defense Capacity Building in Georgië: verderzetting van de activiteiten in 2018

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de verderzetting van de activiteiten 'Defense Capacity Building' (DCB) op de oostelijke flank van de NAVO in 2018.

Lees verder - 06/07/2018 14:27
Persdienst van Steven Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Deelname van Defensie aan de Baltic Air Policing Mission in Litouwen

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de Belgische deelname aan de Baltic Air Policing Mission (BAP) in 2018 in Litouwen.

Lees verder - 06/07/2018 14:27
Persdienst van Steven Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Overheidsopdrachten voor Defensie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de lancering van vier overheidsopdrachten voor Defensie.

Lees verder - 06/07/2018 14:27
Persdienst van Steven Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Energietransitiefonds: toekenning van steun aan de geselecteerde projecten toegekend na de oproep tot voorstellen van december 2017

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem de ontwerpen van koninklijk besluit goed die steun toekennen aan de geselecteerde projecten na de oproep tot voorstellen omtrent het gebruik van de ontvangsten uit het Energietransitiefonds.

Lees verder - 06/07/2018 14:27
Persdienst van Marie Christine Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling

Politieambt: toekenning van de hoedanigheid van officier van bestuurlijke politie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed over het politieambt en in het bijzonder over de toekenning van de hoedanigheid van officier van bestuurlijke politie.

Lees verder - 06/07/2018 14:27
Persdienst van Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen