Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

Ministerraad van 28 juni 2018

Een ministerraad vond plaats volgens de elektronische procedure op donderdag 28 juni 2018 onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Lees verder - 28/06/2018 15:40 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

De ministerraad nam de volgende beslissingen:

Overheidsopdracht met betrekking tot de identiteitskaarten, aanverwante identiteitsdocumenten en certificatiediensten

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon akkoord met de gunning van een overheidsopdracht die betrekking heeft op de identiteitskaarten en aanverwante identiteitsdocumenten, evenals op de certificatiediensten.

Lees verder - 28/06/2018 15:40
Persdienst van Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Wijzigingen omtrent het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de Krijgsmacht

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput een voorontwerp van wet goed dat wijzigingen doorvoert die betrekking hebben op het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de Krijgsmacht.

Lees verder - 28/06/2018 15:40
Persdienst van Steven Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten

De ministerraad keurt het voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Defensie Steven Vandeput goed om de inzet van de militairen op het terrein te behouden, in het kader van het protocolakkoord over de steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten.

Lees verder - 28/06/2018 15:40
Persdienst van Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Voorbereiding van de Europese Raad van 28 en 29 juni 2018

De ministerraad neemt op voorstel van eerste minister Charles Michel en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken Didier Reynders akte van de voorbereidingen van de Europese Raad van donderdag 28 en vrijdag 29 juni 2018.

Lees verder - 28/06/2018 15:40
Persdienst van eerste minister Charles Michel

Crisismanagement in de Europese Unie en in de NAVO: oprichting van een managementcel

De ministerraad neemt akte van een nota over de weerbaarheid en de voorbereiding van de civiele maatschappij, alsook van de implicaties voor België in het kader van het crisismanagement in de Europese Unie en in de NAVO.

Lees verder - 28/06/2018 15:40
Persdienst van eerste minister Charles Michel

Steunopdracht van Defensie aan Burkina Faso in 2018

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput, le Conseil des ministres akkoord met de deelname van Defensie aan een steunopdracht aan Burkina Faso in 2018.

Lees verder - 28/06/2018 15:40
Persdienst van Steven Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Deelname van Defensie aan operatie Enhanced Forward Presence van de NAVO in Litouwen in 2018

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de deelname van Belgische militairen aan de enhanced Forward Presence van de NAVO in Litouwen in 2018.

Lees verder - 28/06/2018 15:40
Persdienst van Steven Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Interne organisatie van het Directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling binnen de FOD Beleid en Ondersteuning

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput een ontwerp van koninklijk besluit goed over de interne organisatie van het Directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling binnen de FOD Beleid en Ondersteuning, in het kader van vergelijkende selecties.

Lees verder - 28/06/2018 15:40
Persdienst van Steven Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Op te leggen prijzen en volumes aan de inschrijvers tot de strategische reserve op vlak van Energie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de procedure voorstelt volgens dewelke de Algemene Directie Energie een voorstel over de op te leggen prijzen en volumes aan de inschrijvers tot de strategische reserve waarvan de offertes door de commissie als manifest onredelijk werden beoordeeld.

Lees verder - 28/06/2018 15:40
Persdienst van Marie Christine Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling