Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

Ministerraad van 22 juni 2018

De ministerraad vergaderde op vrijdag 22 juni 2018 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Lees verder - 22/06/2018 14:30 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

De ministerraad nam de volgende beslissingen:

Bestuurlijke handhaving van openbare overlast, openbare ordeverstoring en criminaliteit

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed rond de bestuurlijke handhaving van openbare overlast, openbare ordeverstoring en criminaliteit.

Lees verder - 22/06/2018 14:30
Persdienst van Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Zaakverdeling van de rechtbank van eerste aanleg van Namen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg van Namen vaststelt.

Lees verder - 22/06/2018 14:30
Persdienst van Koen Geens, minister van Justitie

Lancering van een nieuwe concessie voor de uitreiking van de kentekenplaten

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot akkoord met de lancering van een nieuwe concessie voor de uitreiking van de kentekenplaten en de verschillende documenten voor de inschrijving van de voertuigen.

Lees verder - 22/06/2018 14:30
Persdienst van François Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen

Tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten en de algemene inspectie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed over het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten en de algemene inspectie.

Lees verder - 22/06/2018 14:30
Persdienst van Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Verhoging van het globaal budget voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat voor het boekjaar 2018 het globaal budget voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen verhoogt.

Lees verder - 22/06/2018 14:30
Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Wijziging van de Spoorcodex

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen François Bellot een voorontwerp van wet goed dat de wet van 30 augustus 2013 over de Spoorcodex wijzigt.

Lees verder - 22/06/2018 14:30
Persdienst van François Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen

Goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars

De ministerraad keurt op voorstel van minister KMO's Denis Ducarme een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars goedkeurt.

Lees verder - 22/06/2018 14:30
Persdienst van Denis Ducarme, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie

Werking en beheer van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo een voorontwerp van wet goed in tweede lezing over de werking en het beheer van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO).

Lees verder - 22/06/2018 14:30
Persdienst van Alexander De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post

Hernieuwing van het mandaat van administrateur-generaal bij de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het mandaat van de houder van de managementfunctie van administrateur-generaal bij de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering hernieuwt.

Lees verder - 22/06/2018 14:30
Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Hernieuwing van het mandaat van administrateur-generaal van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen Denis Ducarme een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het mandaat van administrateur-generaal van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen hernieuwt.

Lees verder - 22/06/2018 14:30
Persdienst van Denis Ducarme, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie

Wijziging van de FANC-wet (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle)

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een voorontwerp van wet goed dat een wijziging doorvoert van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, ook wel de 'FANC-wet' genoemd.

Lees verder - 22/06/2018 14:30
Persdienst van Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Wijziging van reglementaire bepalingen in het kader van de hervorming van de gerechtelijke kantons

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat verscheidene reglementaire bepalingen wijzigt om hen in overeenstemming te brengen met de hervorming van de gerechtelijke kantons.

Lees verder - 22/06/2018 14:30
Persdienst van Koen Geens, minister van Justitie

Wijziging van de gedragscode voor KMO's op vlak van kredietovereenkomsten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens, minister van Financiën Johan Van Overtveldt en minister van KMO's Denis Ducarme een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de gedragscode aanpast die te maken heeft met de uitvoering van de wet over de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen.

Lees verder - 22/06/2018 14:30
Persdienst van Koen Geens, minister van Justitie