Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

Ministerraad van 15 juni 2018

De ministerraad vergaderde op vrijdag 15 juni 2018 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Lees verder - 15/06/2018 15:19 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

De ministerraad nam de volgende beslissingen:

Tussenkomst van Finexpo in een aanvraag voor exportkrediet

Op voorstel van staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem keurt de ministerraad een aanvraag voor exportkrediet goed.

Lees verder - 15/06/2018 15:19
Persdienst van Pieter De Crem, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel

Wijzigingen met betrekking tot de begeleiding bij het behalen van het rijbewijs B

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de reglementering op het vlak van het voorlopig rijbewijs wijzigt, meer bepaald wat het bekwaamheidsgetuigschrift betreft, en wijzigingen aanbrengt met betrekking tot de begeleider, in het kader van de begeleiding bij het behalen van het rijbewijs B.

Lees verder - 15/06/2018 15:19
Persdienst van François Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen

Gebundelde financiering van laagvariabele ziekenhuiszorg - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid een voorontwerp van wet goed in tweede lezing over de gebundelde financiering van de ziekenhuisactiviteiten. Het voorontwerp werd aangepast aan het advies van de Raad van State.

Lees verder - 15/06/2018 15:19
Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Vaststelling van het bedrag van de bijzondere toewijzing toegekend aan de RVA voor de financiering van de kostprijs van de tewerkstellingscellen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters en minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het bedrag van de bijzondere toewijzing toegekend aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor de financiering van de kostprijs van de tewerkstellingscellen voor het jaar 2018 vaststelt.

Lees verder - 15/06/2018 15:19
Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Verduidelijking van het begrip 'motorvoertuigen' in de wet over de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de definitie van het begrip 'motorvoertuigen' in de wet over de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (WAM) verduidelijkt.

Lees verder - 15/06/2018 15:19
Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Overheidsopdracht voor een dienstenovereenkomst voor de CYBER-capaciteit van Defensie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor het afsluiten van een geclassificeerde open meerjarige dienstenovereenkomst voor de CYBER-capaciteit.

Lees verder - 15/06/2018 15:19
Persdienst van Steven Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Financiële ondersteuning van ondernemingen in de preventie van burn-outs

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed dat ondernemingen financieel ondersteunt in de preventie van burn-outs op het werk.

Lees verder - 15/06/2018 15:19
Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Diverse arbeidsgerelateerde bepalingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een voorontwerp van wet houdende diverse arbeidsbepalingen goed.

Lees verder - 15/06/2018 15:19
Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Fiscale en andere bepalingen op vlak van hulp aan de slachtoffers van terrorisme en van ‘cold cases’

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed over fiscale en andere bepalingen op vlak van de hulp aan de slachtoffers van terrorisme en de slachtoffers van zogenaamde ‘cold cases’.

Lees verder - 15/06/2018 15:19
Persdienst van Koen Geens, minister van Justitie

Wijziging van het Gerechtelijk Wetboek voor een betere werking van de rechterlijke orde en de Hoge Raad voor de Justitie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed dat het Gerechtelijk Wetboek wijzigt met het oog op een betere werking van de rechterlijke orde en van de Hoge Raad voor de Justitie.

Lees verder - 15/06/2018 15:19
Persdienst van Koen Geens, minister van Justitie

Goedkeuring van overeenkomsten over onroerende domeingoederen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van domaniale wet goed.

Lees verder - 15/06/2018 15:19
Persdienst van Johan Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude

Voortgangsrapport en tussentijdse status van het Only Once-programma

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Digitale Agenda Alexander De Croo, minister van Sociale Zaken Maggie De Block en staatssecretaris belast met Administratieve Vereenvoudiging Theo Francken akte van het voortgangsrapport van het Only Once-programma.

Lees verder - 15/06/2018 15:19
Persdienst van Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

Goedkeuring van de ondernemingsplannen van Infrabel en de NMBS

De ministerraad van 2 februari 2018 had een principieel akkoord bereikt over de meerjareninvesteringsplannen en de strategische meerjareninvesteringsplannen van de NMBS en Infrabel om het verplichte raadplegingsproces te lanceren. De ministerraad van 15 juni 2018 keurde op voorstel van minister belast met de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen François Bellot, en na de verplichte adviesverstrekking, de meerjareninvesteringsplannen 2018-2020 en de strategische meerjareninvesteringsplannen 2018-2031 (SMIP) formeel goed.

Lees verder - 15/06/2018 15:19
Persdienst van François Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen