Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

Ministerraad van 8 juni 2018

Een ministerraad vond plaats volgens de elektronische procedure op vrijdag 8 juni 2018 onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Lees verder - 08/06/2018 15:51 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

De ministerraad nam de volgende beslissingen:

Modernisering van de procedure voor de aanleg van de strategische reserve - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame ontwikkeling Marie Christine Marghem in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat het wettelijke kader voor de strategische reserve wijzigt tot 31 maart 2022.

Lees verder - 08/06/2018 15:51
Persdienst van Marie Christine Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling

Planning van het medische aanbod en het aanbod van de tandheelkunde - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het mogelijk maakt dat alle studenten die in 2018 hun basisdiploma halen, ook aan de stage kunnen beginnen, en twee ontwerpen die de quota voor artsen voor 2024 en voor tandartsen voor 2023 vastleggen.

Lees verder - 08/06/2018 15:51
Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Aanwijzing van een lid van de Commissie door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten belast met toezicht op het verzamelen van gegevens

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens en minister van Defensie Steven Vandeput een ontwerp van koninklijk besluit goed tot aanwijzing van een Franstalig plaatsvervangend lid van het openbaar ministerie van de bestuurlijke Commissie door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten belast met een toezicht op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens.

Lees verder - 08/06/2018 15:51
Persdienst van Koen Geens, minister van Justitie

Tijdelijke huisvesting van de eerste inschrijving van de Dienst Vreemdelingenzaken en Dispatching Fedasil in het 'Klein Kasteeltje'

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Regie der Gebouwen Jan Jambon akkoord met de tijdelijke huisvesting van de eerste inschrijving van de Dienst Vreemdelingenzaken en Dispatching Fedasil in het 'Klein Kasteeltje' in Brussel.

Lees verder - 08/06/2018 15:51
Persdienst van Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Benoeming van een lid van de Ombudsdienst voor telecommunicatie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Telecommunicatie en Post Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een lid van de Ombudsdienst voor telecommunicatie benoemt.

Lees verder - 08/06/2018 15:51
Persdienst van Alexander De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post

Uitbreiding van de informatieverstrekking bij de verkoop van tweedehandsvoertuigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters en minister van Mobiliteit François Bellot een voorontwerp van wet goed dat de informatieverstrekking bij de verkoop van tweedehandsvoertuigen uitbreidt.

Lees verder - 08/06/2018 15:51
Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Tussenkomst van Finexpo in twee aanvragen voor exportkrediet

Op voorstel van staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem keurt de ministerraad twee aanvragen voor exportkrediet goed.

Lees verder - 08/06/2018 15:51
Persdienst van Pieter De Crem, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel

Wijziging van het Wetboek van economisch recht op vlak van de audiovisuele sector

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie en Consumenten Kris Peeters een voorontwerp van wet goed dat het Wetboek van economisch recht wijzigt op vlak van de audiovisuele sector.

Lees verder - 08/06/2018 15:50
Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Overheidsopdrachten voor Defensie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de lancering van twee overheidsopdrachten voor Defensie.

Lees verder - 08/06/2018 18:06
Persdienst van Steven Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Onderwerping van de vergoeding voor woon-werkverkeer aan sociale bijdragen bij combinatie met een mobiliteitsvergoeding

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters en minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de vergoedingen en voordelen voor woon-werkverkeer als aan sociale bijdragen onderworpen loon kwalificeert, indien de werknemer tegelijk een mobiliteitsvergoeding geniet.

Lees verder - 08/06/2018 15:50
Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Wijziging van het toepassingsgebied van het aanslagstelsel dat van toepassing is op juridische constructies

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt twee ontwerpen van koninklijk besluit goed over het toepassingsgebied van het aanslagstelsel dat van toepassing is op juridische constructies.

Lees verder - 08/06/2018 15:50
Persdienst van Johan Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude

Instemming met het protocol tot wijziging van het verdrag over het eurovignet

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van wet goed dat instemt met het protocol dat een nieuwe verdeelsleutel voor de inkomsten van het eurovignet voorziet en een nieuwe tariefstructuur invoert.

Lees verder - 08/06/2018 15:50
Persdienst van Johan Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude

Verhoging van de inkomensgarantie voor ouderen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de inkomensgarantie voor ouderen verhoogt.

Lees verder - 08/06/2018 15:50
Persdienst van Daniel Bacquelaine, minister van Pensioenen

Gelijkmatige verhoging van de bedragen van de integratietegemoetkoming

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Personen met een handicap Zuhal Demir een ontwerp van koninklijk besluit goed met als doel de bedragen van de integratietegemoetkoming gelijkmatig te verhogen.

Lees verder - 08/06/2018 15:50