Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

Ministerraad van 1 juni 2018

De ministerraad vergaderde op vrijdag 1 juni 2018 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Lees verder - 01/06/2018 16:54 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

De ministerraad nam de volgende beslissingen:

Dossiers met betrekking tot Regie der Gebouwen

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met de Regie der Gebouwen Jan Jambon akkoord met twee dossiers die betrekking hebben op de Regie der Gebouwen.

Lees verder - 01/06/2018 16:54
Persdienst van Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Instemming met het protocol tot uitbanning van illegale handel in tabaksproducten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met het protocol tot uitbanning van illegale handel in tabaksproducten.

Lees verder - 01/06/2018 16:54
Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen

Mobiliteit: nieuw besluit over de spoorwegveiligheidsvergunning, het certificaat en het jaarlijkse veiligheidsverslag

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot een ontwerp van koninklijk besluit goed over de spoorwegveiligheidsvergunning, het veiligheidscertificaat en het jaarlijks veiligheidsverslag.

Lees verder - 01/06/2018 16:54
Persdienst van François Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen

Toebedelingsregels op internationaal en nationaal niveau voor de verplichte voorraden van aardolie en aardolieproducten in een bevoorradingscrisis

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de maatregelen die in een bevoorradingscrisis gelden voor de toebedeling van aardolie en aardolieproducten op internationaal en nationaal niveau en voor de billijke bevoorrading van de beschikbare aardolie en aardolieproducten en de regels voor het aanspreken van de verplichte voorraden aardolie en aardolieproducten bepaalt.

Lees verder - 01/06/2018 16:54
Persdienst van Marie Christine Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling

Schuldomzetting van een deel van de Tunesische terugbetalingsverplichtingen

De ministerraad keurt het voorstel tot schuldomzetting van een deel van de Tunesische terugbetalingsverplichtingen op in het verleden toegekende staatsleningen goed.

Lees verder - 01/06/2018 16:54
Persdienst van Pieter De Crem, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel

Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten

De ministerraad keurt het voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Defensie Steven Vandeput goed om de inzet van de militairen op het terrein te behouden, in het kader van het protocolakkoord over de steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten.

Lees verder - 01/06/2018 16:54
Persdienst van Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Globaal jaarverslag over de werking van het internecontrolesysteem en de activiteiten van het Auditcomité van de federale overheid

De ministerraad neemt op voorstel van eerste minister Charles Michel, minister van Begroting Sophie Wilmès en minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput akte van de conclusies en aanbevelingen in het globaal verslag over de werking van de interne controle in de federale overheid en van het activiteitenverslag van het Auditcomité van de Federale Overheid (ACFO).

Lees verder - 01/06/2018 16:54
Persdienst van eerste minister Charles Michel

Optimalisering van de steun aan werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt in tweede lezing een voorontwerp van wet goed over de optimalisering van de steun aan werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden.

Lees verder - 01/06/2018 16:54
Persdienst van Johan Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude

Oprichting van het Informatieveiligheidscomité - Tweede lezing

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet over de oprichting van het Informatieveiligheidscomité goed in tweede lezing en stemt in met een ontwerp van amendement in het kader van de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Lees verder - 01/06/2018 16:54
Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Wijzigingen aan de wetgeving over kansspelen - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet en twee ontwerpen van koninklijk besluit goed in verband met de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers.

Lees verder - 01/06/2018 16:53
Persdienst van Koen Geens, minister van Justitie