Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

Ministerraad van 18 mei 2018

De ministerraad vergaderde op vrijdag 18 mei 2018 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Lees verder - 18/05/2018 14:39 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

De ministerraad nam de volgende beslissingen:

Bevordering van de sociaalprofessionele re-integratie van arbeidsongeschikten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters en minister van Sociale Zaken Maggie De Block een voorontwerp van wet goed dat de sociaalprofessionele re-integratie van arbeidsongeschikten bevordert.

Lees verder - 18/05/2018 14:39
Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een bijzondere verblijfssituatie bevinden - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed tot uitvoering van de wet over de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een bijzondere verblijfssituatie bevinden.

Lees verder - 18/05/2018 14:39
Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Financiering van de strategische spoorweginfrastructuren

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen François Bellot de samenwerkingsakkoorden goed die het samenwerkingsakkoord uitvoeren tussen de federale Staat en de Gewesten over de financiering van de strategische spoorweginfrastructuren.

Lees verder - 18/05/2018 14:39
Persdienst van François Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen

Herziening van de statuten van de Ombudsdienst voor treinreizigers

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen François Bellot een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed over de Ombudsdienst voor treinreizigers.

Lees verder - 18/05/2018 14:39
Persdienst van François Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen

Belgische deelname aan ‘NATO Training and Capacity Building' in Iraq in 2018

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de operationele inzet van acht Belgische militairen ten behoeve van de NAVO-opdracht 'NATO Training and Capacity Building' in Taji in Irak.

Lees verder - 18/05/2018 14:39
Persdienst van Steven Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Verlenging van de militaire instructieopdracht in Niger tot eind 2018

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met het behoud tot het einde van 2018 van een detachement van gemiddeld een tiental militairen voor de verderzetting van de militaire instructieopdracht in Niger en de voorbereiding van de volgende fase.

Lees verder - 18/05/2018 14:39
Persdienst van Steven Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Instemming met het protocol betreffende de Conventie over gedwongen arbeid van 1930

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed tot instemming met het protocol betreffende de Conventie over gedwongen arbeid van 1930.

Lees verder - 18/05/2018 14:39
Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen

Instemming met het aanvullend protocol bij het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed tot instemming met het aanvullend protocol bij het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme.

Lees verder - 18/05/2018 14:39
Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen

Instemming met de Overeenkomst tussen de Benelux en Azerbeidzjan inzake de afschaffing van de visumplicht voor houders van dienstpaspoorten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed tot instemming met de Overeenkomst tussen de Benelux en Azerbeidzjan inzake de afschaffing van de visumplicht voor houders van dienstpaspoorten.

Lees verder - 18/05/2018 14:39
Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen

Instemming met twee protocollen houdende wijziging van het Verdrag inzake internationale burgerluchtvaart

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed tot instemming met twee protocollen houdende wijziging van het Verdrag inzake internationale burgerluchtvaart.

Lees verder - 18/05/2018 14:39
Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen

Instemming met het protocol tot wijziging van de Benelux-overeenkomst op vlak van jacht en vogelbescherming

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed tot instemming met het protocol tot wijziging van de Benelux-overeenkomst op vlak van jacht en vogelbescherming.

Lees verder - 18/05/2018 14:39
Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen

Twee overheidsopdrachten voor de federale overheid

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput akkoord met de lancering van twee overheidsopdrachten voor de verschillende federale overheidsdiensten.

Lees verder - 18/05/2018 14:39
Persdienst van Steven Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Overheidsopdracht voor nieuwe werkpakketten in het kader van het eGovernment Identity Access Management

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Digitale Agenda Alexander De Croo akkoord met de gunning van de overheidsopdracht 'eGovernment Identity Access Management' voor nieuwe werkpakketten, die nodig zijn om de strategie en componenten van het IAA-domein (identificatie, authenticatie en autorisatie) te ontwikkelen.

Lees verder - 18/05/2018 14:39
Persdienst van Alexander De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post

Vervanging van een lid van het wetenschappelijk comité voor de economische begroting bij het Instituut voor de nationale rekeningen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een lid van het wetenschappelijk comité voor de economische begroting, opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen, vervangt.

Lees verder - 18/05/2018 14:39
Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Benoeming van de voorzitter van het Directiecomité van het Bureau voor Normalisatie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de voorzitter van het Directiecomité van het Bureau voor Normalisatie benoemt.

Lees verder - 18/05/2018 14:39
Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Diverse bepalingen binnenlandse zaken – Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon in tweede lezing een voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken goed.

Lees verder - 18/05/2018 14:39
Persdienst van Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Benoeming van leden van de raad van bestuur van de nv ASTRID

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Financiën Johan Van Overtveldt twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die de leden van de raad van bestuur van de nv ASTRID benoemen.

Lees verder - 18/05/2018 14:39
Persdienst van Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Geldelijke wijzigingen in het statuut van ambtenaren van de buitenlandse en de consulaire carrière

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een aantal geldelijke wijzigingen aanbrengt in het statuut van de ambtenaren van de buitenlandse carrière en de consulaire carrière.

Lees verder - 18/05/2018 14:39
Persdienst van Alexander De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post

Bijsturing van een anomalie omtrent de bezoldigingsregeling bij de FOD Financiën

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een ontwerp van koninklijk besluit goed tot bijsturing van een anomalie omtrent de bezoldigingsregeling van het personeel van de FOD Financiën.

Lees verder - 18/05/2018 14:38
Persdienst van Johan Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude

Wijzigingen omtrent de melding van een veronderstelde integriteitsschending bij de federale overheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput een voorontwerp van wet goed dat de wet betreffende de melding van een veronderstelde integriteitsschending in de federale administratieve overheden door haar personeelsleden wijzigt.

Lees verder - 18/05/2018 14:38
Persdienst van Steven Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Overheidsopdracht voor de modernisering van de Belpic-applicatie en -infrastructuur

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon akkoord met de gunning van een overheidsopdracht voor de modernisering van de infrastructuur van de Belpic-applicatie bij het Rijksregister.

Lees verder - 18/05/2018 14:38
Persdienst van Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Overheidsopdracht voor levering van gas, elektriciteit en aanverwante diensten aan federale overheidsgebouwen

De ministerraad neemt op voorstel van minister belast met Regie der Gebouwen Jan Jambon akte van de reporting van de lopende contracten voor levering van gas, elektriciteit en aanverwante diensten aan de gebouwen en installaties van de federale overheidsdiensten en andere federale instellingen over de periode van januari 2017 tot februari 2018 en het voorstel voor het jaar 2019.

Lees verder - 18/05/2018 14:38
Persdienst van Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Overheidsopdracht voor het onderhoud van de SHAPE-woningen

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor het onderhoud van de SHAPE-woningen.

Lees verder - 18/05/2018 14:38
Persdienst van Johan Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude

Planning van het medische aanbod en het aanbod van de tandheelkunde

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de planning van het medische aanbod voor 2018 wijzigt, en twee ontwerpen die de quota voor artsen voor 2024 en voor tandartsen voor 2023 vastleggen.

Lees verder - 18/05/2018 14:38
Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid