Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

Ministerraad van 4 mei 2018

De ministerraad vergaderde op vrijdag 4 mei 2018 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Lees verder - 04/05/2018 15:24 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

De ministerraad nam de volgende beslissingen:

Aanduiding van een lid van het Auditcomité van de federale overheid

Op voorstel van eerste minister Charles Michel, van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput en van minister van Begroting Sophie Wilmès keurt de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot de aanduiding van een Franstalig lid van het Auditcomité van de federale overheid (ACFO).

Lees verder - 04/05/2018 15:24
Persdienst van eerste minister Charles Michel

Omzendbrief rond de voorafbeelding van de initiële begroting 2019 en van de meerjarenramingen 2020-2021

Op voorstel van minister van Begroting Sophie Wilmès keurt de ministerraad een ontwerpomzendbrief goed die de gebruikte hypotheses, de timing en de voorziene nadere regels verduidelijkt voor de voorbereiding van de voorafbeelding van de initiële begroting 2019 en van de meerjarenramingen 2020-2021.

Lees verder - 04/05/2018 15:24
Persdienst van Sophie Wilmès, minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij

Bijkomende Belgische bijdrage aan missie Operation Inherent Resolve in 2018

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de bijkomende Belgische bijdrage aan missie Operation Inherent Resolve in 2018.

Lees verder - 04/05/2018 15:24
Persdienst van Steven Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Aanpassing van de bedragen van de geschenken van de werkgever bij het jaareinde, pensionering, eervolle onderscheiding of huwelijk

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters en minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat tot doel heeft de bedragen van de geschenken van de werkgever bij jaareinde, pensionering, eervolle onderscheiding of huwelijk aan te passen aan de evolutie van de levensduurte.

Lees verder - 04/05/2018 15:24
Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Afschaffing van het Beheerscomité voor de mijnwerkers

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de afschaffing van het Beheerscomité voor de mijnwerkers. 

Lees verder - 04/05/2018 15:24
Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Invoeging van een boek over goederen in het nieuw Burgerlijk Wetboek

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed met betrekking tot de invoeging van een boek "Goederen" in het nieuw Burgerlijk Wetboek.

Lees verder - 04/05/2018 15:24
Persdienst van Koen Geens, minister van Justitie

Diverse bepalingen met betrekking tot de politiediensten en betreffende de Romeinse instellingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon, minister van Justitie Koen Geens en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Zuhal Demir een voorontwerp van wet goed tot wijziging van diverse bepalingen die betrekking hebben op de politiediensten en betreffende de Romeinse instellingen.

Lees verder - 04/05/2018 15:24

Samenwerkingsakkoord met de Franse en de Vlaamse Gemeenschap rond de culture bescherming van het boek

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie en Consumenten Kris Peeters en van minister belast met de federale culturele instellingen Didier Reynders een ontwerp van samenwerkingsakkoord goed tussen de federale staat, de Franse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschap betreffende de culturele bescherming van het boek. 

Lees verder - 04/05/2018 15:24
Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Wijziging van het administratief en geldelijk statuut van sommige personeelsleden van de FOD Financiën

Op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt keurt de ministerraad drie ontwerpen van koninklijk besluit goed die het administratief en geldelijk statuut van sommige personeelsleden van de FOD Financiën wijzigen. 

Lees verder - 04/05/2018 15:24
Persdienst van Johan Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude

Unieke betaling van de pensioenen, toelagen en renten van de overheidssector

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Baquelaine een voorontwerp van wet goed met betrekking tot de betaling van de pensioenen, toelagen en renten van de overheidssector. 

Lees verder - 04/05/2018 15:24
Persdienst van Daniel Bacquelaine, minister van Pensioenen