Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

Ministerraad van 27 april 2018

De ministerraad vergaderde op vrijdag 27 april 2018 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Lees verder - 27/04/2018 14:51 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

De ministerraad nam de volgende beslissingen:

Wijziging van de belastingmaatregelen ten voordele van het zeevervoer

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveld een voorontwerp van wet goed dat de belastingmaatregelen ten voordele van het zeevervoer wijzigt.

Lees verder - 27/04/2018 14:51
Persdienst van Johan Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude

Huur van een gebouw in Brussel voor de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders akkoord met het huren van een gebouw voor de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie (Belgoeurop), gelegen Belliardstraat  65 te Brussel. 

Lees verder - 27/04/2018 14:51
Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen

Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten

De ministerraad keurt het voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Defensie Steven Vandeput goed om de inzet van de militairen op het terrein te behouden, in het kader van het protocolakkoord over de steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten.

Lees verder - 27/04/2018 14:51
Persdienst van Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Burgerlijke aansprakelijkheid in de bouwsector

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk en Economie Kris Peeters en minister van Middenstand en Zelfstandigen Denis Ducarme een voorontwerp van wet goed over de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van architecten, landmeters-experten, veiligheids- en gezondheidscoördinatoren en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat.

Lees verder - 27/04/2018 14:51
Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Oprichting van het Brussels International Business Court - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens in tweede lezing een voorontwerp van wet goed houdende oprichting van het Brussels International Business Court. Het voorontwerp werd aangepast aan het advies van de Hoge Raad voor de Justitie en de Raad van State.

Lees verder - 27/04/2018 14:51
Persdienst van Koen Geens, minister van Justitie

Wijziging van bepalingen van het Consulair Wetboek

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat enkele bepalingen van het Consulair Wetboek wijzigt.

Lees verder - 27/04/2018 14:51
Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen

Regie der Gebouwen: herhuisvesting van de douane van FOD Financiën in Gent

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Regie der Gebouwen Jan Jambon akkoord met de herhuisvesting van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen van FOD Financiën in Gent naar de nieuw op te richten grensinspectiepost in de haven.

Lees verder - 27/04/2018 14:51
Persdienst van Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Oprichting van lokale integrale veiligheidscellen inzake radicalisme, extremisme en terrorisme

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een voorontwerp van wet goed tot oprichting van lokale integrale veiligheidscellen inzake radicalisme, extremisme en terrorisme.

Lees verder - 27/04/2018 14:51
Persdienst van Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Hernieuwing van de beveiligingsinfrastructuur in de productiesite en het back-upcentrum van het Rijksregister

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor de hernieuwing van de beveiligingsinfrastructuur in de productiesite en het back-upcentrum van het Rijksregister.

Lees verder - 27/04/2018 14:51
Persdienst van Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Hervorming van het bewijsrecht: invoeging van een Boek 8 'Bewijs'

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed dat een Boek 8 'Bewijs' invoegt in het nieuw Burgerlijk Wetboek.

Lees verder - 27/04/2018 14:51
Persdienst van Koen Geens, minister van Justitie

Financiering van preventieprojecten of projecten van academisch onderzoek die verband houden met de asbestproblematiek

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een schijf van het forfaitaire bedrag vaststelt voor preventieprojecten en projecten van academisch onderzoek die verband houden met de asbestproblematiek voor het jaar 2018.

Lees verder - 27/04/2018 14:51
Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Federale gezondheidssector: vaststelling en uitkering van de vergoeding voor de invoering van de functieclassificatie IF-IC

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de bedragen van de vergoeding voor de invoering van de functieclassificatie IF-IC vaststelt en uitkeert.

Lees verder - 27/04/2018 14:51
Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Vereenvoudiging van het Burgerlijk en het Gerechtelijk Wetboek

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed dat enkele bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek die betrekking hebben op onbekwaamheid vereenvoudigt en informatiseert.

Lees verder - 27/04/2018 14:51
Persdienst van Koen Geens, minister van Justitie

Steunmechanisme voor de productie van elektriciteit door offshorewindmolenparken

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem een ontwerp van koninklijk besluit goed over de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit geproduceerd door offshorewindmolenparken.

Lees verder - 27/04/2018 14:51
Persdienst van Marie Christine Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling