Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

Ministerraad van 20 april 2018

De ministerraad vergaderde op vrijdag 20 april 2018 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Lees verder - 20/04/2018 13:20 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

De ministerraad nam de volgende beslissingen:

Marien ruimtelijk plan voor de periode 2020-2026

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het marien ruimtelijk plan 2020-2026 vaststelt.

Lees verder - 20/04/2018 13:20
Persdienst van Philippe De Backer, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Bepaling van de regels omtrent de taalrol van de leden van de Commissie voor boekhoudkundige normen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de regels omtrent de taalrol van de leden van de Commissie voor boekhoudkundige normen bepaalt.

Lees verder - 20/04/2018 13:20
Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Omzetting van de Europese richtlijn betreffende verzekeringsdistributie

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat zorgt voor de omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 2016/97 betreffende verzekeringsdistributie.

Lees verder - 20/04/2018 13:20
Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Aanbieding van beleggingsinstrumenten en toelating tot de verhandeling ervan op een gereglementeerde markt

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie en Consumenten Kris Peeters en minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van wet goed op de aanbieding van beleggingsinstrumenten aan het publiek en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.

Lees verder - 20/04/2018 13:20
Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Wijzigingen met betrekking tot het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing

Op voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block heeft de Ministerraad een wetsontwerp goedgekeurd tot wijziging van de wet inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek.

Lees verder - 20/04/2018 13:20
Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Verbetering van de verwerving en het behoud van aanvullende pensioenrechten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een voorontwerp van wet goed tot omzetting van de Europese richtlijn 2014/50/EU, die de verwerving en het behoud van aanvullende pensioenrechten tracht te verbeteren.

Lees verder - 20/04/2018 13:20
Persdienst van Daniel Bacquelaine, minister van Pensioenen

Wijzigingen met betrekking tot de begeleiding bij het behalen van het rijbewijs B

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de reglementering op het vlak van het voorlopig rijbewijs wijzigt, meer bepaald wat het bekwaamheidsgetuigschrift betreft, en wijzigingen aanbrengt met betrekking tot de begeleider, in het kader van de begeleiding bij het behalen van het rijbewijs B.

Lees verder - 20/04/2018 13:20
Persdienst van François Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen

Belgische deelname aan de operatie Open Spirit 2018 voor de Estse kust

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de Belgische deelname aan de operatie Open Spirit 2018.

Lees verder - 20/04/2018 13:20
Persdienst van Steven Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Deelname van een detachement C130 aan de operatie Minusma in Mali

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de deelname van een detachement C130 aan de operatie Minusma in Mali.

Lees verder - 20/04/2018 13:20
Persdienst van Steven Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Aanschaffing van een nieuw platform voor e-Procurement

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput akkoord met het voorstel van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) om een nieuw platform voor e-Procurement aan te schaffen.

Lees verder - 20/04/2018 13:20
Persdienst van Steven Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Lancering van vijf overheidsopdrachten voor Defensie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de lancering van vijf overheidsopdrachten voor Defensie.

Lees verder - 20/04/2018 13:20
Persdienst van Steven Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Europees Hof voor de Rechten van de Mens: mededeling van zes verzoekschriften in kiesrechtzaken

De ministerraad bevestigt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens de strategie van verdediging van de federale overheid voor zes verzoekschriften in kiesrechtzaken voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM).

Lees verder - 20/04/2018 13:20
Persdienst van Koen Geens, minister van Justitie

Tussenkomst van Finexpo in drie aanvragen voor exportkrediet

Op voorstel van staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem keurt de ministerraad drie aanvragen voor exportkrediet goed.

Lees verder - 20/04/2018 13:20
Persdienst van Pieter De Crem, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel

Nationaal actieplan ter bestrijding van gendergerelateerd geweld 2015-2019: tussentijds rapport

De ministerraad neemt op voorstel van staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir akte van het tussentijds rapport over de uitvoering van het nationaal actieplan ter bestrijding van alle vormen van gendergerelateerd geweld 2015-2019.

Lees verder - 20/04/2018 13:20

Instituut voor de Nationale Rekeningen: vervanging van vier leden van de wetenschappelijke comités

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters vier ontwerpen van koninklijk besluit goed die vier leden van de wetenschappelijke comités van het Instituut voor de Nationale Rekeningen vervangt.

Lees verder - 20/04/2018 13:20
Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Facturering tussen hulpverleningszones in het kader van de snelste adequate hulp

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de voorwaarden van de facturering tussen hulpverleningszones in het kader van de snelste adequate hulp bepaalt.

Lees verder - 20/04/2018 13:20
Persdienst van Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Invoering van de identificatiekaart voor het personeel van de hulpverleningszones en van de civiele bescherming

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon twee ontwerpen van koninklijk besluit goed over de identificatiekaart voor het personeel van de hulpverleningszones en voor het operationeel personeel van de civiele bescherming.

Lees verder - 20/04/2018 13:20
Persdienst van Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Hernieuwing en aanwijzing van sommige leden van de federale politieraad

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende hernieuwing en aanwijzing van sommige leden van de federale politieraad.

Lees verder - 20/04/2018 13:20
Persdienst van Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Regie der gebouwen: verhuur van de Ambiorixkazerne in Tongeren aan de lokale politiezone

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Regie der gebouwen Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot de verhuur van de Ambiorixkazerne in Tongeren aan de lokale politiezone.

Lees verder - 20/04/2018 13:20
Persdienst van Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Benoeming van een regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap Paleis voor Congressen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap Paleis voor Congressen benoemt.

Lees verder - 20/04/2018 13:20
Persdienst van Johan Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude

Aanwerving van gerechtelijke stagiairs voor 2018-2019

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Justitie Koen Geens akkoord met de aanwerving van 46 nieuwe gerechtelijke stagiairs voor 2018-2019. Het gaat om 15 plaatsen voor Nederlandstalige en 31 plaatsen voor Franstalige stagiairs.

Lees verder - 20/04/2018 13:20
Persdienst van Koen Geens, minister van Justitie