Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

Ministerraad van 30 maart 2018

De ministerraad vergaderde op vrijdag 30 maart 2018 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Lees verder - 30/03/2018 17:29 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

De ministerraad nam de volgende beslissingen:

Kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen voor de openbare veiligheid

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een voorontwerp van wet goed dat een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid vaststelt.

Lees verder - 30/03/2018 17:29
Persdienst van eerste minister Charles Michel

Hervorming van de pleziervaartwetgeving

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot en staatssecretaris voor Noordzee Philippe De Backer een voorontwerp van wet goed dat de pleziervaartwetgeving hervormt.

Lees verder - 30/03/2018 17:29
Persdienst van François Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen

Federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput en minister van Begroting Sophie Wilmès een ontwerp van omzetbrief goed in het kader van de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten in 2018 en 2019, en van de resultaten van de monitoring van december 2017.

Lees verder - 30/03/2018 17:29
Persdienst van Steven Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt in tweede lezing een voorontwerp van wet goed houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen.

Lees verder - 30/03/2018 17:29
Persdienst van Johan Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude

Belgische deelname aan de militaire bijstandsactiviteit ‘Blue Waves 18’ in Tunesië

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met Belgische deelname aan de militaire bijstandsactiviteit ‘Blue Waves 18’ in Tunesië in april 2018.

Lees verder - 30/03/2018 17:29
Persdienst van Steven Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Voorwaarden en de modaliteiten om een arbeidscontract aan te gaan in het kader van het Juniorprogramma van de ontwikkelingssamenwerking

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit van 3 mei 2006 tot de bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten om een arbeidscontract aan te gaan in het kader van het Juniorprogramma van de Belgische ontwikkelingssamenwerking wijzigt.

Lees verder - 30/03/2018 17:29
Persdienst van Alexander De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post

Amendementen op het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt ontwerpen van amendementen op het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen goed.

Lees verder - 30/03/2018 17:29
Persdienst van Johan Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude

Wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat de verhuur van uit hun aard onroerende goederen betreft

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van wet goed dat het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wijzigt wat de verhuur van uit hun aard onroerende goederen betreft.

Lees verder - 30/03/2018 17:29
Persdienst van Johan Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude

Klinische netwerken tussen de ziekenhuizen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid een voorontwerp van wet goed over de vorming van klinische netwerken tussen de ziekenhuizen.

Lees verder - 30/03/2018 17:29
Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Hervorming van het burgerlijk recht: invoeging van een Boek 5 over Verbintenissen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed tot invoering van een Burgerlijk Wetboek en tot invoeging van een Boek 5 over Verbintenissen.

Lees verder - 30/03/2018 17:29
Persdienst van Koen Geens, minister van Justitie

Identificatie van kritieke infrastructuren in de deelsector van het luchtvervoer

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed over de kritieke infrastructuren in de deelsector van het luchtvervoer.

Lees verder - 30/03/2018 17:29
Persdienst van François Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen

Werkingsmodaliteiten van het register van de uiteindelijke begunstigden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan van Overtveldt een ontwerp van koninklijk besluit goed over de werkingsmodaliteiten van het register van de uiteindelijke begunstigden.

Lees verder - 30/03/2018 17:29
Persdienst van Johan Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude

Gebundelde honoraria voor de laagvariabele zorg

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid een voorontwerp van wet goed over de gebundelde financiering van de ziekenhuisactiviteiten.

Lees verder - 30/03/2018 17:29
Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Coherentie in de aanduiding van leden van het college van de fiscale bemiddelingsdienst van de FOD Financiën

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een ontwerp van koninklijk besluit goed over de aanduidingsmethode van leden van het college van de fiscale bemiddelingsdienst van de FOD Financiën.

Lees verder - 30/03/2018 17:29
Persdienst van Johan Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude

Toegang tot het Centraal Strafregister voor een aantal directies van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een aantal directies van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg toegang verschaft tot het Centraal Strafregister.

Lees verder - 30/03/2018 17:29
Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Wijzigingen inzake de belasting over de toegevoegde waarde

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van wet goed dat wijzigingen doorvoert inzake de belasting over de toegevoegde waarde.

Lees verder - 30/03/2018 17:29
Persdienst van Johan Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude

Nieuwe terugbetalingsprocedure voor professionele diesel voor bepaalde categorieën van beroepsvervoerders

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van wet goed dat een nieuwe terugbetalingsprocedure voor professionele diesel in het kader van de gedeeltelijke vrijstelling van de bijzondere accijns voor bepaalde categorieën van beroepsvervoerders introduceert.

Lees verder - 30/03/2018 17:29
Persdienst van Johan Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude

Financiering van de Algemene unie der verpleegkundigen van België

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed over de financiering van de Algemene unie der verpleegkundigen van België (AUVB).

Lees verder - 30/03/2018 17:29
Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Herwerking van de samenstelling en de werking van de Hoge Raad van Financiën

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de samenstelling en de werking van de Hoge Raad van Financiën (HRF) herwerkt.

Lees verder - 30/03/2018 17:29
Persdienst van Johan Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude

Werking en beheer van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo een voorontwerp van wet goed over de werking en het beheer van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO).

Lees verder - 30/03/2018 17:29
Persdienst van Alexander De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post

Financiering van het schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers voor 2017

De ministerraad keurt op voorstel van minister van zelfstandigen Denis Ducarme een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het financieringsbedrag van het schadeloosstellingsfonds voor asbestslachtoffers vaststelt voor 2017 ten laste van het globaal financieel beheer van het sociaal statuut der zelfstandigen (RSVZ).

Lees verder - 30/03/2018 17:29
Persdienst van Denis Ducarme, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie

Invoering welvaartspremie voor gepensioneerde zelfstandigen - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine en minister van Zelfstandigen Denis Ducarme in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een welvaartspremie in de regeling van de zelfstandigen invoert.

Lees verder - 30/03/2018 17:29
Persdienst van Daniel Bacquelaine, minister van Pensioenen

Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten

De ministerraad keurt het voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Defensie Steven Vandeput goed om de inzet van de militairen op het terrein te behouden, in het kader van het protocolakkoord over de steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten.

Lees verder - 30/03/2018 17:29
Persdienst van Steven Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Nationaal noodplan betreffende de aanpak van een incident waarbij chemische, biologische, radiologische en nucleaire stoffen worden gebruikt

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van het nationaal plan betreffende de aanpak van een crimineel incident of terroristische aanslag waarbij chemische, biologische, radiologische en nucleaire stoffen (CBRNe) worden gebruikt.

Lees verder - 30/03/2018 17:29
Persdienst van Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Regie der gebouwen: verlenging van het huurcontract voor het vredegerecht van Waver II

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister belast met de Regie der gebouwen Jan Jambon om het huurcontract voor het vredegerecht van Waver II te verlengen. 

Lees verder - 30/03/2018 17:29
Persdienst van Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Wijziging van de lijst met terreinen, gebouwen en aanhorigheden die beheerd worden door de Regie der gebouwen

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met de Regie der gebouwen Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de lijst met terreinen, gebouwen en aanhorigheden wijzigt die beheerd worden door de Regie der gebouwen.

Lees verder - 30/03/2018 17:29
Persdienst van Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van de overheidsinstanties

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Digitale Agenda Alexander De Croo een voorontwerp van wet goed betreffende de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van de overheidsinstanties. 

Lees verder - 30/03/2018 17:29
Persdienst van Alexander De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post

Overheidsopdracht voor de verwerving van een loonmotor voor Defensie en de geïntegreerde politie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de lancering van een overheidsopdrachten de verwerving van een loonmotor voor Defensie en het Sociaal Secretariaat van de geïntegreerde politie.

Lees verder - 30/03/2018 17:29
Persdienst van Steven Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken