Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

Ministerraad van 23 maart 2018

Een ministerraad vond plaats volgens de elektronische procedure op vrijdag 23 maart 2018 onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Lees verder - 23/03/2018 16:09 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

De ministerraad nam de volgende beslissingen:

Wijzigingen inzake de militaire loopbaan van beperkte duur

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput een voorontwerp van wet goed dat een reeks wijzigingen aanbrengt die betrekking hebben op de militaire loopbaan van beperkte duur.

Lees verder - 23/03/2018 16:09
Persdienst van Steven Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Coherentie in de aanduiding van leden van de dienst 'voorafgaande beslissingen in fiscale zaken' van de FOD Financiën

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een ontwerp van koninklijk besluit goed over de aanduidingsmethode van leden van de dienst 'voorafgaande beslissingen in fiscale zaken' van de FOD Financiën.

Lees verder - 23/03/2018 16:09
Persdienst van Johan Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude

Instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en Barbados inzake de bescherming van investeringen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed tot instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en Barbados inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen.

Lees verder - 23/03/2018 16:09
Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen

Instemming met de overeenkomst inzake gecentraliseerde vrijmaking

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed tot instemming met de overeenkomst inzake gecentraliseerde vrijmaking met betrekking tot de toewijzing van de nationale inningskosten die worden ingehouden wanneer de traditionele eigen middelen ter beschikking van de EU-begroting worden gesteld.

Lees verder - 23/03/2018 16:09
Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen

Instemming met het protocol inzake voorrechten en immuniteiten van het eengemaakt octrooigerecht

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed tot instemming met het protocol inzake voorrechten en immuniteiten van het eengemaakt octrooigerecht.

Lees verder - 23/03/2018 16:09
Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen

Wijziging van het premiesysteem voor beroepsbekwaamheden in de verpleegkundige sector

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block en minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed over het attractiviteitsplan voor het verpleegkundige beroep over de premies voor de titels en bijzondere beroepsbekwaamheden en ongemakkelijke prestaties.

Lees verder - 23/03/2018 16:09
Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Modernisering van de procedure voor de aanleg van de strategische reserve

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame ontwikkeling Marie Christine Marghem een voorontwerp van wet goed dat het wettelijke kader voor de strategische reserve wijzigt tot 31 maart 2022.

Lees verder - 23/03/2018 16:09
Persdienst van Marie Christine Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling

Belgische deelname aan Historical Ordnance Disposal operatie ‘Benevolent Depolutting 2018’ in het Kanaal

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de Belgische deelname aan Historical Ordnance Disposal operatie ‘Benevolent Depolutting 2018’ in het Kanaal.

Lees verder - 23/03/2018 16:09
Persdienst van Steven Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Tijdelijke Belgische bijdrage aan de Europese trainingsopdracht van de Centraal-Afrikaanse strijdkrachten

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de tijdelijke Belgische bijdrage aan de Europese trainingsopdracht van de Centraal-Afrikaanse strijdkrachten (EUTM CAR) in 2018.

Lees verder - 23/03/2018 16:09
Persdienst van Steven Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken