Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

Ministerraad van 9 maart 2018

De ministerraad vergaderde op vrijdag 9 maart 2018 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Lees verder - 09/03/2018 14:08 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

De ministerraad nam de volgende beslissingen:

Wijzigingen inzake de aanwijzing van overtredingen in het wegverkeer

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon, minister van Justitie Koen Geens en minister van Mobiliteit François Bellot een ontwerp van koninklijk besluit en een voorontwerp van bekrachtigingswet goed met betrekking tot de aanwijzing van overtredingen door de politie van het wegverkeer.

Lees verder - 09/03/2018 14:07
Persdienst van Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Regeringsadvies over een ontwerpbesluit van de Vlaamse regering omtrent vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren

De ministerraad geeft op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot een gunstig advies over een ontwerpbesluit van de Vlaamse regering omtrent het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren.

Lees verder - 09/03/2018 14:07
Persdienst van François Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen

Sociale Zaken en Volksgezondheid: overeenkomsten met zorgverstrekkers

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block akkoord met een aantal overeenkomsten met zorgverstrekkers.

Lees verder - 09/03/2018 14:07
Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Brugdagen voor de federale ambtenaren in 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput een ontwerp van omzendbrief goed dat de brugdagen voor de federale ambtenaren voor 2018 vaststelt.

Lees verder - 09/03/2018 14:07
Persdienst van Steven Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Steun voor werkgelegenheid in de sector van het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de verdeling regelt voor 2018 van het bedrag voor het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, overeenkomstig de programmawet van 27 december 2006.

Lees verder - 09/03/2018 14:07
Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Opvolgingsverslag 2017 van het federaal plan gender mainstreaming

De ministerraad neemt op voorstel van staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir akte van het opvolgingsverslag 2017 van het federaal plan gender mainstreaming.

Lees verder - 09/03/2018 14:07

Benoeming van een rechter van het Grondwettelijk Hof

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel een ontwerp van koninklijk besluit goed tot benoeming van een Nederlandstalige rechter van het Grondwettelijk Hof.

Lees verder - 09/03/2018 14:07
Persdienst van eerste minister Charles Michel

Dotatie om bepaalde initiatieven in politiezones te stimuleren

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een federale dotatie voor het jaar 2018 toekent om bepaalde initiatieven in politiezones te stimuleren.

Lees verder - 09/03/2018 14:07
Persdienst van Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Zaakverdeling van de rechtbank van koophandel van Luik - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van koophandel te Luik.

Lees verder - 09/03/2018 14:07
Persdienst van Koen Geens, minister van Justitie