Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

Ministerraad van 2 maart 2018

Een ministerraad vond plaats volgens de elektronische procedure op vrijdag 2 maart 2018 onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Lees verder - 02/03/2018 14:47 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

De ministerraad nam de volgende beslissingen:

Wetenschappelijk en technologisch onderzoeksprogramma van Defensie - boekjaar 2018

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de nieuwe studies van het wetenschappelijk en technologisch onderzoeksprogramma van Defensie voor 2018.

Lees verder - 02/03/2018 14:47
Persdienst van Steven Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Tussenkomst van Finexpo in een aanvraag voor exportkrediet voor Vietnam

Op voorstel van staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem keurt de ministerraad een aanvraag voor exportkrediet voor Vietnam goed.

Lees verder - 02/03/2018 14:47
Persdienst van Pieter De Crem, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel

Samenwerkingsakkoord over de verdeelsleutel van de productiekosten van verblijfs- en werkvergunningen

De ministerraad stemt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon, minister van Werk Kris Peeters en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken in met het ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de drie Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de verdeelsleutel van de kosten die verbonden zijn aan de productie van verblijfs- en werkvergunningen.

Lees verder - 02/03/2018 14:47
Persdienst van Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Overheveling van goederen, wettelijke en contractuele rechten en verplichtingen van de Hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters en minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat goederen, wettelijke en contractuele rechten en verplichtingen van de Hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden (HVKZ) naar de Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ) en de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (HZIV) overhevelt.

Lees verder - 02/03/2018 14:47
Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Uitzendarbeid bij de federale overheid

De ministerraad keurt het ontwerp van koninklijk besluit goed dat uitzendarbeid bij de federale overheid mogelijk maakt.

Lees verder - 02/03/2018 14:47
Persdienst van Alexander De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post

Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten

De ministerraad keurt het voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Defensie Steven Vandeput goed om de inzet van de militairen op het terrein te behouden, in het kader van het protocolakkoord over de steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten.

Lees verder - 02/03/2018 14:47
Persdienst van Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Integratie van de hypotheekkantoren bij de FOD Financiën

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van wet goed over de integratie van de hypotheekkantoren bij de FOD Financiën.

Lees verder - 02/03/2018 14:47
Persdienst van Johan Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude

Aanvragen tot loopbaanonderbreking van het personeel van de besturen

De ministerraad stemt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters in met twee aanvragen omtrent de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen.

Lees verder - 02/03/2018 14:47
Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel