Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Government business enterprise

Meerjareninvesteringsplan 2013-2025 van de NMBS-Groep

De minister van Overheidsbedrijven Paul Magnette stelde het ontwerp van Meerjareninvesteringsplan 2013-2025 van de NMBS-Groep aan de ministerraad voor. Het gaat om een voorlopig plan dat nog zal evolueren. De ministerraad zal pas zijn goedkeuring op het einde van de procedure geven.

Lees verder - 15/06/2012 16:31

Vierdagenweek en halftijdse arbeid vanaf 55 jaar in de overheidssector - tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing een voorontwerp van wet goed over de vierdagenweek en de halftijdse arbeid vanaf 55 jaar in de overheidssector.  Het voorontwerp werd aangepast aan het advies van de Raad van State.

Lees verder - 11/05/2012 17:29

Geleidelijke invoering van quota voor vrouwelijke topambtenaren - tweede lezing

De ministerraad voert geleidelijk quota voor vrouwelijke topambtenaren in zodat in 2013 een derde van de topambtenaren vrouwen zijn.

Lees verder - 11/05/2012 17:29

Hernieuwing van de raad van bestuur en van het bestendig comité van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw Sabine Laruelle om vijf effectieve en vijf plaatsvervangende leden aan te stellen van de raad van bestuur van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB):

Lees verder - 29/03/2012 17:43

Openbare diensten

Telewerk in de openbare diensten
Lees verder - 19/05/2011 15:40