Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Government business enterprise

Financiering van het nieuwe rollend materieel van de NMBS

De ministerraad stemt in met de financiering van de aankoop van 21 elektrische motorstellen AM08
Desiro voor de NMBS die minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille Voorstelt.

Lees verder - 07/02/2013 18:30

Herschikking van het maatschappelijk kapitaal van het Paleis voor Schone Kunsten

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat in de statuten van het Paleis voor Schone Kunsten nv het nieuwe maatschappelijke kapitaal en het aantal nieuwe aandelen inschrijft.

Lees verder - 18/01/2013 17:52

Hervorming van de NMBS-groep

De ministerraad formaliseert op voorstel van minister van Overheidsbedrijven Paul Magnette de beslissingen die het kernkabinet over de hervorming van de NMBS-groep heeft genomen.

Lees verder - 11/01/2013 14:57

Wijziging van de statuten van Infrabel

De ministerraad stemt in met de wijziging van de statuten van Infrabel die de buitengewone algemene vergadering op 22 december 2011 heeft goedgekeurd. Hij keurt eveneens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat Infrabel machtigt nieuwe aandelen uit te geven voor de inbreng in natura van bouwwerken uitgevoerd door de NMBS Holding en van onroerende goederen door de NMBS Holding.

Lees verder - 13/12/2012 15:36

Werkgeversbijdragen voor woon-werkverkeer aangepast

De ministerraad beslist op voorstel van minister van Overheidsbedrijven Paul Magnette de bijdrage aan te passen die  werkgevers betalen om het verlies van de NMBS voor gratis treinabonnementen te compenseren.

Lees verder - 30/11/2012 17:18

De sperperiode

Naar aanleiding van het arrest van het Hof van Cassatie op 2 november 2012 over de sperperiode heeft Sabine Laruelle, federaal minister van Middenstand, KMO’s en Zelfstandigen contact opgenomen met de zelfstandigenorganisaties om de eerlijke concurrentie tussen de winkelketens enerzijds en de kleinere modewinkels anderzijds te vrijwaren.

Lees verder - 22/11/2012 10:51

Wijziging van de statuten van Belgacom

De ministerraad hecht zijn goedkeuring aan de wijziging van de statuten van Belgacom, nv van publiek recht, die de algemene vergadering op 18 april 2012 beslist heeft. De wijziging betreft de benoeming van bestuurders en de deelname aan de algemene vergadering.

Lees verder - 11/10/2012 16:39

Aanpassing van de evaluatiecycli in de federale overheidsdiensten

De ministerraad brengt op initiatief van minister van Financiën Steven Vanackere en staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten Hendrik Bogaert enkele wijzigingen aan in de evaluatiecycli voor het personeel van de Federale Openbare Diensten (FOD) en Defensie. De evaluatiecycli maken deel uit van de ontwikkelcirkels die een belangrijk instrument van de human resources van de federale overheid zijn.

Lees verder - 06/07/2012 16:10

Bezoldiging van personeelsleden en mandatarissen van overheidsbedrijven

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat de betaling van personeelsleden en mandatarissen van overheidsbedrijven enkel aan een natuurlijke persoon toelaat. Uitbetalingen aan vennootschappen worden verboden.

Lees verder - 06/07/2012 16:10

Algemene uitvoeringsregels voor de overheidsopdrachten

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Elio Di Rupo een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor werken, leveringen, diensten en concessies voor openbare werken regelt. 

Lees verder - 15/06/2012 16:31