Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Foreign trade

Instemming met het akkoord tussen België en Saint Lucia voor de uitwisseling van belastingsinlichtingen

De ministerraad gaat akkoord met het voorontwerp van wet houdende instemming met het Akkoord tussen België en Saint Lucia inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden.

Lees verder - 21/12/2012 16:43

Wijziging van de verdeelsleutel van de financiële bijdragen van de Benelux Economische Unie

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst van 14 januari 1964 ter uitvoering van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie. Het protocol wijzigt de verdeelsleutel van de financiële bijdragen.

Lees verder - 13/12/2012 15:36

Instemming met de Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst EG-Marokko

De ministerraad gaat akkoord met een voorontwerp van wet houdende instemming met de Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap, haar lidstaten en Marokko*.

Lees verder - 13/12/2012 15:36

Benoeming van een lid van de raad van bestuur van het Agenschap voor Buitenlandse Handel

De ministerraad benoemt op voorstel van minister van Buitenlandse Handel Didier Reynders, de heer Pieter Timmermans als lid van de raad van bestuur van het Agentschap voor Buitenlandse handel. Hij zetelt als gedelegeerd bestuurder van het Verbond van Belgische Ondernemingen.

Lees verder - 14/09/2012 16:47

Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie

De ministerraad gaat akkoord met het voorontwerp van wet houdende goedkeuring van het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie.

Lees verder - 13/07/2012 17:07

Chinese markt opent officieel haar deuren voor Belgisch varkensvlees

Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO’s, Zelfstandigen en Landbouw is blij met de officiële opening van de Chinese markt voor uitvoer van Belgisch varkensvlees.

Lees verder - 21/06/2012 15:40

Planning van de Belgische bijdrage voor de missies civiel crisisbeheer van de internationale organisaties 2012

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders heeft de ministerraad de indicatieve planning voorgelegd van de Belgische bijdrage voor de missies civiel crisisbeheer van de internationale organisaties EU, VN en OVSE voor 2012.

Lees verder - 27/04/2012 16:52

Goedkeuring van het Europees Verdrag inzake het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren

De ministerraad keurt een wetsontwerp goed houdende instemming met het Europees Verdrag inzake het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN-Verdrag).

Lees verder - 27/04/2012 16:52

Congres van de Wereldpostvereniging

De ministerraad keurt het voorontwerp van wet goed houdende instemming met de akten van het Congres van Genève.

Lees verder - 20/04/2012 17:52

Instemming met verscheidene overeenkomsten van de BLEU over de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders drie overeenkomsten goed tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en Kosovo, Togo en Montenegro inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen*.

Lees verder - 29/03/2012 17:42