Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Non profit

Moederschapsbescherming voor werkneemsters na een miskraam

Brussel, 10.11. 2015 –De bevalling van een levenloos kind vóór de 181ste dag na de bevruchting wordt momenteel beschouwd als een miskraam, daarna is er sprake van een doodgeboorte. De Kamer van Volksvertegenwoordigers onderzoekt verschillende voorstellen over de inkorting van de minimale zwangerschapsduur van een doodgeboorte. Gezien de ernstige gevolgen van een miskraam voor de sociale bescherming van de betrokken vrouwen, vraagt De Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen om de bestaande bepalingen betreffende moederschapsbescherming uit te breiden.

Lees verder - 09/11/2015 09:08

Recente cijfers bevestigen 2 grote trends: groeiende kloof onder actieve bevolking en een verdere daling van het armoederisico onder ouderen

Recente cijfers bevestigen 2 grote trends: groeiende kloof onder actieve bevolking en een verdere daling van het armoederisico onder ouderen


Nieuwe cijfers over de sociale situatie in België bevestigen dat het verschil tussen laag- en hoogopgeleiden in België groter wordt. Vooral bij laaggeschoolden tussen 18 en 64 jaar verslechtert de werkzaamheidsgraad, het armoederisico en de materiële deprivatie (het zich al dan niet kunnen veroorloven van zaken die essentieel zijn om fatsoenlijk te leven in Europa). Bij ouderen daarentegen blijft het armoederisico verder dalen.

Lees verder - 03/11/2015 09:42

Het Handvest van de sociaal verzekerde is 20 jaar oud! Doelstellingen bereikt? En daarna?

Het Handvest van de sociaal verzekerde is 20 jaar oud! Doelstellingen bereikt? En daarna?


Voor de viering van het 20-jarig bestaan van het Handvest van de sociaal verzekerde organiseren het College van de Administrateurs-generaal van de openbare instellingen van sociale zekerheid en de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale zekerheid op vrijdag  23 oktober 2015 een colloquium waarbij de balans wordt opgemaakt en de vooruitzichten worden onderzocht voor deze basistekst van de sociale zekerheid.

Lees verder - 23/10/2015 11:02

Ervaringsdeskundigen in de armoede en de sociale uitsluiting helpen om overheidsdiensten te moderniseren

Brussel, 16 oktober  2015.  Ter gelegenheid van de internationale dag van de strijd tegen armoede op 17 oktober vestigt de POD Maatschappelijke Integratie de aandacht op het project 'Ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting'. Dit project wenst een schakel tussen mensen in armoede en de federale overheidsdiensten te creëren. De experten zijn sleutelfiguren in de strijd tegen de armoede.

Lees verder - 16/10/2015 15:33

Verslag van een afwisselend jaar op vlak van sociale bescherming

 

De Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid stelt zijn jaarverslag 2014 voor. Het geeft een overzicht van de opmerkelijke cijfers van het jaar, maar ook uitleg over de inhoudelijke activiteiten van de FOD op allerlei gebieden.

Lees verder - 09/07/2015 11:12

België iets meer dan halfweg op de weg naar gelijkheid van vrouwen en mannen

Brussel, 25 juni 2015 – Het Europees Instituut voor Gendergelijkheid (EIGE) stelt vandaag in Brussel de eerste update van zijn Gender Equality Index voor, een index die meet in welke mate Europese lidstaten gendergelijkheid benaderen. België staat in de Gender Equality Index 2015 op de vijfde plaats en is daarmee een plaats gestegen in vergelijking met 2013.

Lees verder - 25/06/2015 12:59

Werkneemster wint rechtszaak na ontslag wegens zwangerschap

Brussel, 23 juni 2015 – Op 22 mei 2015 veroordeelde de arbeidsrechtbank van Bergen en Charleroi een werkgever wegens directe discriminatie op grond van geslacht omwille van het ontslag van een werkneemster die arbeidsongeschikt was geworden door complicaties bij een poging om zwanger te worden. Het Instituut en het slachtoffer trokken samen naar de rechtbank.

Lees verder - 22/06/2015 14:42