Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Non profit

De loonkloof daalt, maar deeltijds werk blijft vrouwen de das om doen

Brussel, 28.06.2016 – Het loonkloofrapport 2016, opgesteld door het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, toont aan dat in 2013 een vrouw in België gemiddeld 8% bruto per uur minder verdiende dan een man. Op jaarbasis, en dus rekening houdend met deeltijds werk, bedroeg de loonkloof gemiddeld 21%. Deze cijfers zijn een verbetering van 1 procentpunt ten opzichte van het vorige rapport. Toch zien we de laatste jaren slechts een trage evolutie naar meer loongelijkheid tussen vrouwen en mannen.

Lees verder - 27/06/2016 17:45

SCREENING KANDIDAAT-CIPIERS AAN DE GANG BIJ SELOR

Brussel – 24 juni 2016 – De FOD Justitie wil overgaan tot de aanwerving van extra penitentiair bewakingsassistenten (cipiers) zoals vastgelegd in het protocol tussen minister Geens en de vakbonden. Hiervoor doet de FOD Justitie beroep op Selor om de kandidaten te screenen op de nodige competenties vereist voor de uitoefening van de job. Ongeveer een 800-tal kandidaten worden getest.

 

Lees verder - 23/06/2016 11:31

Gelijkheid in Europa: een waarde die om een duidelijker engagement vraagt

De gelijkheidsbevorderende organen in Europa, waaronder Unia en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen in België, hebben vandaag de dag een onmisbare rol te spelen in Europa. Ze moeten meer garanties krijgen om hun opdrachten te kunnen vervullen met de nodige onafhankelijkheid en middelen. Equinet, het Europese netwerk van gelijkheidsbevorderende organen, roept op tot het vastleggen van duidelijke standaarden.  

Lees verder - 15/06/2016 14:11

Toenemende sociale ongelijkheden onder bevolking op actieve leeftijd

Een nieuwe studie van de FOD Sociale Zekerheid bevestigt dat verschillende bevolkingsgroepen in België op het vlak van hun sociaaleconomische situatie uiteen groeien.  Eerdere analyses toonden al aan dat het armoederisico voor ouderen de afgelopen jaren gedaald was, terwijl het armoederisico voor laaggeschoolden onder de actieve bevolking sterk toegenomen was. De nieuwe analyse toont aan dat laaggeschoolden verder afhaken op de arbeidsmarkt ondanks het feit dat sociale uitkeringen steeds minder voldoen om rond te komen. Bovendien zetten toenemende ongelijkheden op andere domeinen de sociale cohesie verder onder druk. Deze sociale trends maken het behalen van de Europa 2020 doelstellingen die het terugdringen van armoede en sociale uitsluiting beogen, zeer moeilijk ondanks de positieve evolutie onder ouderen. 

Lees verder - 06/06/2016 09:11

FOD Sociale Zekerheid en Belgisch ontwikkelingsagentschap (BTC) werken samen aan internationale initiatieven op het vlak van sociale zekerheid

Slechts 20% van de wereldbevolking heeft toegang tot voldoende sociale bescherming. De Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid en het Belgisch Ontwikkelingsagentschap (BTC) hebben daarom beslist de krachten te bundelen om internationale samenwerkingsprojecten rond dit onderwerp te ondersteunen. Frank Van Massenhove en Carl Michiels, voorzitters van respectievelijk de FOD en het BTC, ondertekenden op 30 mei een officiële samenwerkingsovereenkomst voor het domein van de sociale zekerheid.

Lees verder - 02/06/2016 10:17

Seksismewet gaat niet in tegen vrijheid van meningsuiting

Brussel, 25.05.2016 ––  Het Grondwettelijk Hof oordeelde vandaag over het beroep tot nietigverklaring van de wet van 22 mei 2014 ter bestrijding van seksisme in de openbare ruimte. Volgens de eisers lieten de duidelijkheid en toepasbaarheid ervan te wensen over en ging de wet ook in tegen de vrije meningsuiting. Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen verdedigde de wet voor het Hof en is verheugd dat alle principiële bezwaren werden verworpen.

Lees verder - 25/05/2016 16:39

Vrouwen blijven de grootste slachtoffers van discriminatie

Brussel, 3 mei 2016 ––  Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen analyseerde de meldingen die het in 2015 ontving en stelt vast dat vrouwen, ondanks het principe van gelijke rechten en het feit dat vrouwen de meerderheid van de bevolking uitmaken, de grootste slachtoffers van discriminatie en ongelijkheid blijven. Het Instituut ontvangt het meeste meldingen over werkgerelateerde discriminatie. De gevolgen van discriminatie in dit domein zijn groot voor vrouwen, het schaadt immers hun economische positie. 

Lees verder - 02/05/2016 16:25

Einde van gemengd waterpolo: een discriminatie?

Brussel, 20.04.2016 – Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen heeft een dertigtal klachten ontvangen na de beslissing van de Koninklijke Belgische Zwembond om te stoppen met  gemengde waterpoloteams. Het gevolg van die beslissing is dat meisjes tussen 12 en 17 jaar niet meer kunnen deelnemen aan waterpolowedstrijden. De klagers, voor het merendeel ouders, stellen dat meisjes hierdoor gediscrimineerd worden.

Lees verder - 20/04/2016 13:38

De federale Ombudsman presenteert zijn jaarverslag 2015

Deze morgen hebben de federale Ombudsmannen Catherine De Bruecker en Guido Herman hun jaarverslag 2015 voorgesteld aan het Parlement. Twee problemen kregen hun bijzondere aandacht:

- de bescherming van de noden van gevangenen en het verzekeren van de veiligheid tijdens een staking (aanbeveling aan het Parlement)

- de fiscale regelgeving met betrekking tot kinderen ten laste is niet langer aangepast aan de nieuwe samenlevingsvormen (systemisch onderzoek)

Lees verder - 18/04/2016 16:52

Uitnodiging pers : de federale Ombudsman stelt zijn jaarverslag voor op 18 april 2016

Catherine De Bruecker en Guido Herman stellen op maandag 18 april 2016 hun jaarverslag 2015 voor, in aanwezigheid van de Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Lees verder - 11/04/2016 12:00