Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Non profit

Belgische FOD Sociale Zekerheid deelt ervaringen met Chinees departement van werkgelegenheid en inkomensverdeling

De dienst Internationale Coöperatie (BELINCOSOC) van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid verwelkomt voor de tweede keer een high-level Chinese delegatie. Beide organisaties wisselen ervaringen en ‘best practices’ uit op het vlak van inkomensongelijkheid, arbeidsmarktbeleid en sociale zekerheid in tijden van crisis. Elk thema wordt belicht vanuit een Belgisch en Europees perspectief met een bijzondere aandacht voor de Chinese context.

Lees verder - 31/08/2016 09:31

Aanbevelingen om discriminatie bij de naamsoverdracht aan het kind te vermijden

Brussel, 11.08.2016 - Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen heeft een aanbeveling overgemaakt aan het kabinet van de ministers van Justitie en Gelijke Kansen over de wettelijke bepaling uit de wet van 8 mei 2014 over de overdracht van de familienaam die aan vaders een vetorecht toekent wanneer er onenigheid is tussen de ouders. Deze aanbeveling heeft als doelstelling de wetgever, die hiertoe voor het einde van het jaar verplicht is, te adviseren over hoe de wet kan worden gewijzigd zodat de gelijkheid tussen vrouwen en mannen wordt gerespecteerd, de moeders die werden gediscrimineerd worden gecompenseerd en nieuwe vormen van discriminatie worden vermeden.

Lees verder - 10/08/2016 11:37

Migrant en slachtoffer van partnergeweld: wat nu?

Brussel, 8 juli 2016 ––  Slachtoffers van partnergeweld moeten beschermd worden, ook als ze in België zijn in het kader van gezinshereniging. Slachtoffers en professionals zijn echter vaak niet op de hoogte van de specifieke rechten en plichten in deze situatie. Daarom heeft het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen samen met CIRÉ de brochure ‘Migrant en slachtoffer van partnergeweld: wat zijn mijn rechten?’ geactualiseerd en vertaald. De brochure wordt eerstdaags ruim verspreid naar parket, politie, hulpverlening en integratiediensten.

Lees verder - 07/07/2016 15:09

De loonkloof daalt, maar deeltijds werk blijft vrouwen de das om doen

Brussel, 28.06.2016 – Het loonkloofrapport 2016, opgesteld door het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, toont aan dat in 2013 een vrouw in België gemiddeld 8% bruto per uur minder verdiende dan een man. Op jaarbasis, en dus rekening houdend met deeltijds werk, bedroeg de loonkloof gemiddeld 21%. Deze cijfers zijn een verbetering van 1 procentpunt ten opzichte van het vorige rapport. Toch zien we de laatste jaren slechts een trage evolutie naar meer loongelijkheid tussen vrouwen en mannen.

Lees verder - 27/06/2016 17:45

SCREENING KANDIDAAT-CIPIERS AAN DE GANG BIJ SELOR

Brussel – 24 juni 2016 – De FOD Justitie wil overgaan tot de aanwerving van extra penitentiair bewakingsassistenten (cipiers) zoals vastgelegd in het protocol tussen minister Geens en de vakbonden. Hiervoor doet de FOD Justitie beroep op Selor om de kandidaten te screenen op de nodige competenties vereist voor de uitoefening van de job. Ongeveer een 800-tal kandidaten worden getest.

 

Lees verder - 23/06/2016 11:31

Gelijkheid in Europa: een waarde die om een duidelijker engagement vraagt

De gelijkheidsbevorderende organen in Europa, waaronder Unia en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen in België, hebben vandaag de dag een onmisbare rol te spelen in Europa. Ze moeten meer garanties krijgen om hun opdrachten te kunnen vervullen met de nodige onafhankelijkheid en middelen. Equinet, het Europese netwerk van gelijkheidsbevorderende organen, roept op tot het vastleggen van duidelijke standaarden.  

Lees verder - 15/06/2016 14:11

Toenemende sociale ongelijkheden onder bevolking op actieve leeftijd

Een nieuwe studie van de FOD Sociale Zekerheid bevestigt dat verschillende bevolkingsgroepen in België op het vlak van hun sociaaleconomische situatie uiteen groeien.  Eerdere analyses toonden al aan dat het armoederisico voor ouderen de afgelopen jaren gedaald was, terwijl het armoederisico voor laaggeschoolden onder de actieve bevolking sterk toegenomen was. De nieuwe analyse toont aan dat laaggeschoolden verder afhaken op de arbeidsmarkt ondanks het feit dat sociale uitkeringen steeds minder voldoen om rond te komen. Bovendien zetten toenemende ongelijkheden op andere domeinen de sociale cohesie verder onder druk. Deze sociale trends maken het behalen van de Europa 2020 doelstellingen die het terugdringen van armoede en sociale uitsluiting beogen, zeer moeilijk ondanks de positieve evolutie onder ouderen. 

Lees verder - 06/06/2016 09:11

FOD Sociale Zekerheid en Belgisch ontwikkelingsagentschap (BTC) werken samen aan internationale initiatieven op het vlak van sociale zekerheid

Slechts 20% van de wereldbevolking heeft toegang tot voldoende sociale bescherming. De Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid en het Belgisch Ontwikkelingsagentschap (BTC) hebben daarom beslist de krachten te bundelen om internationale samenwerkingsprojecten rond dit onderwerp te ondersteunen. Frank Van Massenhove en Carl Michiels, voorzitters van respectievelijk de FOD en het BTC, ondertekenden op 30 mei een officiële samenwerkingsovereenkomst voor het domein van de sociale zekerheid.

Lees verder - 02/06/2016 10:17

Seksismewet gaat niet in tegen vrijheid van meningsuiting

Brussel, 25.05.2016 ––  Het Grondwettelijk Hof oordeelde vandaag over het beroep tot nietigverklaring van de wet van 22 mei 2014 ter bestrijding van seksisme in de openbare ruimte. Volgens de eisers lieten de duidelijkheid en toepasbaarheid ervan te wensen over en ging de wet ook in tegen de vrije meningsuiting. Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen verdedigde de wet voor het Hof en is verheugd dat alle principiële bezwaren werden verworpen.

Lees verder - 25/05/2016 16:39

Vrouwen blijven de grootste slachtoffers van discriminatie

Brussel, 3 mei 2016 ––  Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen analyseerde de meldingen die het in 2015 ontving en stelt vast dat vrouwen, ondanks het principe van gelijke rechten en het feit dat vrouwen de meerderheid van de bevolking uitmaken, de grootste slachtoffers van discriminatie en ongelijkheid blijven. Het Instituut ontvangt het meeste meldingen over werkgerelateerde discriminatie. De gevolgen van discriminatie in dit domein zijn groot voor vrouwen, het schaadt immers hun economische positie. 

Lees verder - 02/05/2016 16:25