Autres informations et services officiels : www.belgium.be

Voir ce communiqué en FR NL

Noodplanning en crisissituatiebeheer

Vous regardez ce communiqué de presse dans une autre langue.

Par Thomas Ferri, Christophe Springael

Appartient au Conseil des ministres du 1er mars 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed over de noodplanning en het crisissituatiebeheer op gemeentelijk en provinciaal niveau, en over de rol van de burgemeesters en gouverneurs bij een crisis die een coördinatie op nationaal niveau vereist.

De laatste jaren is de noodplanning sterk geëvolueerd dankzij uitwisselingen, samenwerkingen en oefeningen, maar ook naar aanleiding van de noodsituaties in België en elders in de wereld. Daarom is een actualisering van deze regelgeving noodzakelijk. Dit ontwerp volgt de aanbevelingen op van de workshops georganiseerd door de Algemene Directie Crisiscentrum van de FOD Binnenlandse Zaken, en die van de parlementaire onderzoekscommissie over de aanslagen van 22 maart 2016. Dit heeft als doel te evolueren naar een regelgevend kader dat nauwer aanleunt bij de realiteit van het terrein, met goedkeuring door de betrokken partijen. Het ontwerp schept duidelijkheid over bepaalde aspecten en vooral de implementatie van die grote principes door de terreinactoren te harmoniseren, te moderniseren en te vergemakkelijken.

De krachtlijnen van het ontwerp zijn de volgende:

 • een nieuwe titel die dichter aanleunt bij het eigenlijke toepassingsgebied van het besluit
 • een praktische beschrijving, die overeenstemt met de realiteit, van de opdrachten in het kader van noodplanning en crisissituatiebeheer door de lokale overheden
 • verschillende samenwerkingsmogelijkheden tussen de bevoegde overheden
 • een naamsverandering en een actualisering van de opdrachten van de ambtenaar bevoegd voor de noodplanning
 • geen systematische goedkeuring meer van de bijzondere nood- en interventieplannen door het hogere niveau
 • de verplichting om regelmatig multidisciplinaire noodplanningsoefeningen te organiseren
 • een actualisering van de takenlijst van de disciplines in het kader van het beheer van een crisissituatie
 • een grotere professionalisering van de Directeur van de Commandopost Operaties (Dir CP-Ops)
 • een duidelijkere definitie van de opdrachten van het operationele niveau en het beleidsniveau
 • een verduidelijking van het faseringssysteem voor de beleidscoördinatie
 • het gebruik van de nationale veiligheidsportaalsite
 • de evaluatie van het beheer van de noodsituatie en herstel

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de noodplanning en het crisissituatiebeheer op gemeentelijk en provinciaal niveau en de rol van de burgemeesters en de provinciegouverneurs in geval van gebeurtenissen en crisissituaties die een coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen

Termes:

Source

Logo of 'SPF Chancellerie du Premier Ministre - Direction générale Communication externe' SPF Chancellerie du Premier Ministre - Direction générale Communication externe
Rue de la Loi 16
1000 Bruxelles
Belgique
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Plus d'informations

Erik EenaertsErik Eenaerts
Porte-parole du ministre Pieter De Crem
+32 477 54 75 03
Télécharger vCard
Audrey DorigoAudrey Dorigo
Porte-parole de la ministre Maggie De Block
+32 475 77 84 03
Télécharger vCard
Jelle BooneJelle Boone
Porte-parole de la ministre Maggie De Block
0499 14 26 99
Télécharger vCard