Autres informations et services officiels : www.belgium.be

Voir ce communiqué en FR NL

Agenda van de ministerraad van 31 januari 2014

Vous regardez ce communiqué de presse dans une autre langue.

Par Thomas Ferri, Christophe Springael

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org, www.belgium.be en www.premier.be.

 • Zesde staatshervorming: overdracht van federale personeelsleden naar de gewesten en gemeenschappen
 • Opheffing van de Commissie voor de nationale vraagstukken inzake verdediging
 • Invoering van de deelstand "in militaire bijstand" in het statuut van de militairen
 • Toekenning van de bevoegdheid tot delegatie aan de Koning in het kader van de wet over het statuut van de militairen
 • Wettelijk kader voor de toelage aan sommige militairen die belast zijn met informaticataken
 • Overheidsopdracht voor de FOD Binnenlandse Zaken
 • Overheidsopdracht voor de FOD Financiën rond het onderhoud van de BIZTAX-toepassingen
 • Aanstelling van de administrateur-generaal van de Regie der Gebouwen
 • Statuut van mandaathouders in de openbare sector aangepast - tweede lezing
 • Bestuursplannen voor de federale en programmatorische overheidsdiensten
 • Administratieve vereenvoudiging: hergebruik van gegevens door federale overheidsdiensten - tweede lezing
 • Verplichting taalkaders voor bepaalde federale wetenschappelijke instellingen opgeven
 • Diverse maatregelen op het vlak van pensioenen van de overheidssector - Tweede lezing
 • Pensioenhervorming:
  • wijziging beginsel eenheid van loopbaan zodat meer dan 45 loopbaanjaren meetellen voor pensioenberekening - tweede lezing
  • omvorming van het overlevingspensioen tot overgangsuitkering - tweede lezing
  • laatste maanden van de loopbaan tellen voortaan mee - tweede lezing
 • Wetboek van economisch recht: schorsing van de verjaringstermijn
 • Verantwoord en veilig beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval
 • Terugvorderbaar voorschot voor Belgocontrol
 • Opvolging van verkeersovertredingen - tweede lezing
 • Optimalisatie van de politiediensten - tweede lezing
 • Organisatie van de gedeconcentreerde gerechtelijke directies van de federale politie in Henegouwen
 • Voorontwerp van wet met diverse bepalingen inzake sociale zekerheid - tweede lezing
 • Aanpassing van de regels inzake de medische verkiezingen
 • Overdracht van de bevoegdheden gezinsbijslag aan de gemeenschappen en de GGC - tweede lezing
 • Rechtsbevoegdheid van de afdelingen van de gerechtelijke arrondissementen
 • Verdeling van de optifed-projecten inzake justitie
 • Beperking in de tijd van het recht op inschakelingsuitkeringen uitgebreid naar bepaalde doelgroepen
 • Recht op verhoogde uitkeringen voor knelpuntberoepen die zware beroepen zijn
 • Loopbaanonderbreking in openbare diensten

Source

Logo of 'SPF Chancellerie du Premier Ministre - Direction générale Communication externe' SPF Chancellerie du Premier Ministre - Direction générale Communication externe
Rue de la Loi 16
1000 Bruxelles
Belgique
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Contacts

Thomas Ferri

Rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, Belgium
+32 2 287 41 42
+32 471 67 07 73
Télécharger vCard
Christophe Springael

Rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, Belgium
+32 2 287 41 92
+32 477 59 14 37
Télécharger vCard