Other official information and services: www.belgium.be

Search

Ministerraad van 23 december 2016

De ministerraad vergaderde op vrijdag 23 december 2016 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel. ...

Press release - 23/12/2016 - 16:31

Instemming met de regeling tussen België en de NAVO betreffende het statuut van bepaalde personeelscategorieën van NAVO-agentschappen

...

Press release - 23/12/2016 - 16:31

Dossiers met betrekking tot de Regie der Gebouwen

...

Press release - 23/12/2016 - 16:31

Benoeming van de leden van het beheerscomité van de dienst “Fonds voor de Medische Ongevallen” van het RIZIV

...

Press release - 23/12/2016 - 16:31

Overheveling van de goederen, rechten en verplichtingen van de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels

...

Press release - 23/12/2016 - 16:31

Integratie van sommige opdrachten van DIBISS in de RSZ

...

Press release - 23/12/2016 - 16:31

Verhoging van de werkgeversbijdragen in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

...

Press release - 23/12/2016 - 16:31

Bekendmaking van niet-financiële informatie door bepaalde grote vennootschappen

...

Press release - 23/12/2016 - 16:31

Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake economie

...

Press release - 23/12/2016 - 16:31

Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten

...

Press release - 23/12/2016 - 16:31