Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Fiscale en financiële bepalingen - tweede lezing

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 20 juli 2012

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Steven Vanackere het voorontwerp van wet houdende fiscale en financiële bepalingen definitief goed. Het voorontwerp is aangepast aan het advies van de Raad van State. De ministerraad keurt eveneens een aantal amendementen van het voorontwerp goed.

Het gaat om een derde luik van begrotingsmaatregelen die de regering in het regeerakkoord is overeengekomen. In het ontwerp staan volgende bepalingen:

1. In het kader van de vereenvoudiging van de personenbelasting zullen de aftrekbare uitgaven in belastingverminderingen worden omgezet. Dit bereidt de personenbelasting al voor op de uitvoering van de financieringswet en maakt het de gewesten mogelijk om later hun fiscale autonomie uit te oefenen zonder op het terrein te komen van de federale wetgever.
2. De overdracht van de aftrek voor risicokapitaal (notionele interestaftrek) wordt beperkt. Enerzijds wordt de overdracht van het bestaande saldo op 31 december 2011 (de stock) voor het deel dat meer bedraagt dan 1 miljoen euro,  beperkt tot 60%, de resterende 40% wordt overgedragen naar latere jaren. Anderzijds wordt vanaf aanslagjaar 2013 voor de nieuwe aftrek voor risicokapitaal de overdracht naar toekomstige aanslagjaren afgeschaft.

Er worden ook een aantal maatregelen genomen die uitvoering geven aan eerdere rechtspraak of procedures met de Europese Commissie. Hier gaat het om:

1. De verdeling van de belastingvermindering voor uitgaven voor beveiliging tegen inbraak en brand tussen echtgenoten wordt voortaan berekend in functie van het belastbaar inkomen van elke echtgenoot.
2. De fiscale behandeling van meerwaarden bij de inkoop van aandelen van collectieve beleggingsinstellingen wordt gewijzigd waardoor de vrijstelling die aan EU-landen wordt verleend, ook aan landen die behoren tot de Europese Economische Ruimte worden verleend. Tevens is het percentage aan schuldvorderingen waarin beleggingsinstellingen moeten investeren, aangepast aan de normen van de spaarrichtlijn en op 25% gebracht.
3. Als gevolg van een arrest van het Grondwettelijk Hof wordt bij de overdracht van een investeringsgoed ook de bijhorende investeringsaftrek overdraagbaar naar de nieuwe eigenaar. De nieuwe eigenaar moet voldoen aan de voorwaarden voor de toekenning van die investeringsaftrek.

Ten slotte worden nog een aantal andere zaken geregeld:

1. Om een einde te maken aan talloze juridische discussies over de belasting van de vergoedingen om gsm-masten te plaatsen, wordt nu bepaald dat deze vergoedingen eenduidig belastbaar zijn als divers inkomen volgens een tarief van 15%
2. Een aantal tekortkomingen inzake de belasting niet-inwoners worden rechtgezet.
3. Er wordt nu ook duidelijk gesteld dat in overeenstemming met de Europese regels de gemeentelijke opcentiemen niet van toepassing zijn op de personenbelasting die slaat op dividenden en interesten.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Rik OttenRik Otten
Woordvoerder van Steven Vanackere, Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
+32 2 574 84 08
+32 486 42 90 51
vCard downloaden
Petra VankeirsbilckPetra Vankeirsbilck
Directeur communicatie van Steven Vanackere, Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
+32 2 574 80 26
+32 497 59 99 20
vCard downloaden