Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Energy, mobility and environment

Toestemming voor twee offshore windparken om zich aan te sluiten op een onshore elektriciteitsnet

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die twee offshore windparken toestemming geeft om zich rechtstreeks aan te sluiten op het Elia-netwerk aan de kust.

Lees verder - 25/06/2015 12:42

Technische wijziging aan de wetgeving over biociden

Op voorstel van minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling Marie Christine Marghem en van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block keurt de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed dat louter juridisch-technische wijzigingen aanbrengt aan de wetgeving over biociden. 

Lees verder - 05/06/2015 12:43

Federaal mandaat met het oog op de discussies over de lastenverdeling inzake klimaat

Op voorstel van minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling Marie Christine Marghem machtigt de ministerraad de vertegenwoordigers van de federale regering in de Nationale Klimaatcommissie om de onderhandelingen over de lastenverdeling inzake klimaat voort te zetten.

Lees verder - 03/04/2015 15:51

Beheer van het commercieel evenwicht van het aardgasnet

Op voorstel van minister van Energie Marie-Christine Marghem keurt de ministerraad een voorontwerp van wet goed rond het beheer van het commercieel evenwicht van verschillende balanceringszones, in het kader van het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen.

Lees verder - 06/03/2015 14:08

Diverse bepalingen inzake energie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling Marie-Christine Marghem een voorontwerp van wet goed houdende diverse bepalingen inzake energie. 

Lees verder - 06/02/2015 15:00

Verlenging van het vangnetmechanisme op het vlak van energieprijzen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie-Christine Marghem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het vangnetmechanisme zowel voor elektriciteit als voor gas verlengt. 

Lees verder - 11/12/2014 15:20

Spijzen van het Kyotofonds en van de elektriciteits- en gasfondsen wordt opgeschort

Op voorstel van minister van Energie Marie-Christine Marghem keurt de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed over het bevriezen van het Kyotofonds en van de fondsen voor gas en elektriciteit voor het jaar 2015.

Lees verder - 11/12/2014 15:20

PERSPRIJS DUURZAME ONTWIKKELING FRDO

De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) reikt dit jaar zijn “FRDO persprijs duurzame ontwikkeling” uit aan de geschreven media.  Tot 7 januari 2015 kan u als journalist artikelen inzenden die gepubliceerd werden (in druk of elektronisch) in de periode 1 januari – 31 december 2014. De uitreiking van de Prijs vindt plaats in het voorjaar.

Lees verder - 05/12/2014 13:51

Lunchdebat "Maakt groei gelukkig?" maandag 20 oktober 12u

Groei, met als maatstaf de toename van het BBP, is de voorbije decennia bepalend geweest voor de ontwikkeling van onze samenleving. Door groei kan men de welvaart van een land en zijn inwoners vergroten, de overheidsschuld terugbetalen, werk creëren ... Maar gaat dat soms niet ten koste van onze leefomgeving, van ons welzijn, en van de belangen van de inwoners in ontwikkelingslanden? Houdt groei geluk in voor iedereen, en hoe verhoudt een steeds toenemend BBP zich tot duurzame ontwikkeling ?
Over deze vragen organiseert de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling een lunch-debat op maandag 20 oktober 2014 om 12u.

Lees verder - 15/10/2014 13:38

Domeinconcessies voor hydro-elektrische opslag in zeegebieden - tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing op voorstel van minister van Noordzee Johan Vande Lanotte een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de voorwaarden en procedures voor de toekenning van domeinconcessies voor de bouw en de exploitatie van installaties voor hydro-elektrische opslag in zee vastlegt.

Lees verder - 25/04/2014 16:27