Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

Toon de 5 - 10 - 15 - 20 meest recente berichten

Ministerraad van 18 mei 2018

De ministerraad vergaderde op vrijdag 18 mei 2018 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Lees verder - 18/05/2018 14:39 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

Bevordering van de sociaalprofessionele re-integratie van arbeidsongeschikten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters en minister van Sociale Zaken Maggie De Block een voorontwerp van wet goed dat de sociaalprofessionele re-integratie van arbeidsongeschikten bevordert.

Lees verder - 18/05/2018 14:39 - Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een bijzondere verblijfssituatie bevinden - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed tot uitvoering van de wet over de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een bijzondere verblijfssituatie bevinden.

Lees verder - 18/05/2018 14:39 - Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Financiering van de strategische spoorweginfrastructuren

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen François Bellot de samenwerkingsakkoorden goed die het samenwerkingsakkoord uitvoeren tussen de federale Staat en de Gewesten over de financiering van de strategische spoorweginfrastructuren.

Lees verder - 18/05/2018 14:39 - Persdienst van François Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen

Herziening van de statuten van de Ombudsdienst voor treinreizigers

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen François Bellot een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed over de Ombudsdienst voor treinreizigers.

Lees verder - 18/05/2018 14:39 - Persdienst van François Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen

Belgische deelname aan ‘NATO Training and Capacity Building' in Iraq in 2018

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de operationele inzet van acht Belgische militairen ten behoeve van de NAVO-opdracht 'NATO Training and Capacity Building' in Taji in Irak.

Lees verder - 18/05/2018 14:39 - Persdienst van Steven Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Verlenging van de militaire instructieopdracht in Niger tot eind 2018

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met het behoud tot het einde van 2018 van een detachement van gemiddeld een tiental militairen voor de verderzetting van de militaire instructieopdracht in Niger en de voorbereiding van de volgende fase.

Lees verder - 18/05/2018 14:39 - Persdienst van Steven Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Instemming met het protocol betreffende de Conventie over gedwongen arbeid van 1930

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed tot instemming met het protocol betreffende de Conventie over gedwongen arbeid van 1930.

Lees verder - 18/05/2018 14:39 - Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen

Instemming met het aanvullend protocol bij het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed tot instemming met het aanvullend protocol bij het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme.

Lees verder - 18/05/2018 14:39 - Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen

Instemming met de Overeenkomst tussen de Benelux en Azerbeidzjan inzake de afschaffing van de visumplicht voor houders van dienstpaspoorten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed tot instemming met de Overeenkomst tussen de Benelux en Azerbeidzjan inzake de afschaffing van de visumplicht voor houders van dienstpaspoorten.

Lees verder - 18/05/2018 14:39 - Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen